Instytucje kultury, samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w unijnym programie „Europa dla obywateli”. W czterech największych miastach w Polsce odbędą się bezpłatne szkolenia dotyczące naboru do programu.

Program „Europa dla obywateli” przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej. Szanse na otrzymanie grantu można zwiększyć biorąc udział w jednym ze spotkań informacyjnych organizowanych przez Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”.

O dofinansowanie w ramach dwóch komponentów – Pamięć europejska i Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, mogą aplikować:

 • samorządy i podlegające im jednostki (np. szkoły, biblioteki, domy kultury),
 • instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną, nienastawione na zysk, działające na terenie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej i 5 państw spoza UE (Serbia, Macedonia, Albania, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina).

Program dzieli się na ww. dwa komponenty, w których z kolei zawierają się cztery działania:

 • Pamięć europejska – warsztaty, seminaria, działania artystyczne i edukacyjne związane z najnowszą historią Europy;
 • Partnerstwo miast – kilku – lub kilkunastodniowe spotkania przedstawicieli władz lokalnych i obywateli;
 • Sieci miast – długofalowe projekty współpracy samorządów i organizacji wokół wspólnego tematu;
 • Projekty społeczeństwa obywatelskiego – kilkunastomiesięczne projekty NGO i innych organizacji i instytucji.

W większości działań proponowanych w ramach programu, wymagany jest udział co najmniej jednego partnera zagranicznego. W Komponencie 1. Pamięć europejska, gdzie międzynarodowe partnerstwo nie jest wymagane, konieczne jest wykazanie europejskiego wymiaru projektu. Oprócz partnerów zagranicznych należy pamiętać o partnerach lokalnych – zrównoważenie wymiaru europejskiej i krajowego jest niezwykle ważne, a odpowiedni dobór organizacji partnerskich znacznie podniesie wartość merytoryczną projektu.

Nabór wniosków trwać będzie do 1 marca 2017. W styczniu w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie odbędą się spotkania informacyjne, których celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji. Będzie to również okazja do spotkania się z beneficjentami programu i rozmowy o dofinansowanych projektach.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

 • Warszawa, 12 stycznia 2017
 • Wrocław, 17 stycznia 2017
 • Gdańsk, 19 stycznia 2017
 • Kraków, 24 stycznia 2017

Ramowy program spotkań wygląda następująco:

 • 10:30 – 11:00 Rejestracja
 • 11:00 – 11:45 Program „Europa dla obywateli” 2014-2020 – informacje ogólne i charakterystyka
 • 11:45 – 12:15 Na co można dostać dofinansowanie – zasady finansowania i cykl życia projektu
 • 12:15 – 12:45 Przerwa kawowa
 • 12:45 – 13:15 Prezentacja dofinansowanych projektów
 • 13:15 – 13:45 Pułapki we wniosku – jak nie dać się złapać
 • 13:45 – 14:30 Wniosek krok po kroku – czyli na co zwrócić uwagę (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej EU LOGIN, Portal Użytkownika, wniosek E-Form)
 • 14:30 – 15:00 Dobre praktyki, terminy naborów w 2016 roku, pomocne strony www

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Programu „Europa dla obywateli”.