Zrzeszenie animatorów kultury Forum Kraków apeluje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymanie finansowania programu Bardzo Młoda Kultura na zadeklarowanym w 2016 roku poziomie. To reakcja na decyzję o obcięciu dotacji na realizację programu o połowę.

Bardzo Młoda Kultura to działający od 2016 roku trzyletni program wspierania edukacji kulturowej. Program realizuje 16 operatorów wojewódzkich wyłonionych w konkursie. Najczęściej są to instytucje kultury należące do samorządów wojewódzkich. W ramach programu prowadzone są działania sieciujące oraz udzielane są mikrogranty na lokalne projekty realizowane wspólnie przez animatorów kultury i przedstawicieli sektora edukacji. Budżet całego programu wynosił 12 mln zł, tj. 4 mln zł rocznie. Niecałe dwa tygodnie temu operatorzy zostali poinformowani e-mailem przez Narodowe Centrum Kultury, że tegoroczny budżet został zmniejszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 2 mln zł.

Na tę decyzję zareagowali m. in. członkowie Forum Kraków. Jak stwierdzili, decyzja Ministra była nagła i niepoparta argumentami merytorycznymi. – Największą i niepodważalną wartością programu jest zaangażowanie sił, środków i środowisk, które nigdy wcześniej nie współpracowały ze sobą w takiej skali i z takim rozmachem jak teraz, kiedy miały stabilną, trzyletnią perspektywę utrzymania programu – czytamy w stanowisku.

Poniżej pełny tekst stanowiska przyjętego przez zrzeszenie.


Członkowie Forum Kraków z niepokojem przyjęli do wiadomości informację o nagłej i niepopartej argumentami merytorycznymi decyzji o radykalnym zmniejszeniu finansowania (z 4 mln na 2 mln zł) na rok 2017 dla trzyletniego programu MKiDN Bardzo Młoda Kultura, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Program Bardzo Młoda Kultura jest pierwszym w historii III Rzeczypospolitej długofalowym programem systemowego wsparcia dla osób działających na rzecz edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, realizowanym na rzecz wzmacniania współpracy międzysektorowej, łączącym spontaniczne działania animatorów kultury z pedagogicznym wysiłkiem środowiska nauczycieli. W pierwszym roku swojego istnienia zaangażował siły, środki i energię środowisk skupionych wokół 16 operatorów, którzy w 2016 roku podpisali umowę na realizację trzyletniego projektu we wszystkich 16 województwach Polski.

Program oferuje system wsparcia edukacyjnego, bazujący na rozpoznaniu lokalnych możliwości i barier w rozwoju edukacji kulturowej, dzięki czemu proponowane rozwiązania dostosowywane są do lokalnych potrzeb, co zapewnia efektywne użytkowanie zasobów i potencjałów (nauczycieli, animatorów, samorządów, lokalnego dziedzictwa i regionalnej infrastruktury). O słuszności tego założenia świadczy ogromne zainteresowanie beneficjentów, którzy nie tylko aktywnie uczestniczą w oferowanych szkoleniach i konkursach regrantingowych, ale także oddolnie nawiązują współpracę i budują lokalne partnerstwa. Dzięki temu przekazane na program BMK środki pomnażane są o wartość lokalnie generowanego wsparcia w postaci udostępniania zasobów, zaangażowania rodziców oraz innych osób i instytucji włączających się w realizację lokalnych projektów.

Tylko w 2016 roku w ramach Bardzo Młodej Kultury przy zaangażowaniu 600 instytucji z całego kraju zrealizowano 300 cykli szkoleniowych, w których wzięło udział prawie 2000 nauczycieli, animatorów oraz edukatorów, a także sfinansowano prawie 200 projektów edukacyjnych, w których wzięło udział prawie 9000 uczestników, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Jednak największą i niepodważalną wartością programu jest zaangażowanie sił, środków i środowisk, które nigdy wcześniej nie współpracowały ze sobą w takiej skali i z takim rozmachem jak teraz, kiedy miały stabilną, trzyletnią perspektywę utrzymania programu.

Unikalną cechą programu jest także to, że zmobilizował on 16 regionalnych samorządów do zapewnienia współfinansowania podejmowanych działań w trzyletniej perspektywie, co miało przełożyć się na wzrost zaufania społecznego do instytucji publicznych, a w efekcie zapewnić trwałość wypracowywanych rozwiązań. Zaś w dłuższej perspektywie przyczynić się do wzrostu odpowiedzialności za jakość wszelkich działań edukacyjnych we wszystkich biorących udział w programie województwach, przy uszanowaniu specyfiki i zróżnicowania regionalnych uwarunkowań.

Dlatego zwracamy się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z apelem o utrzymanie finansowania programu Bardzo Młoda Kultura na zadeklarowanym w 2016 roku poziomie.

Kraków, 21 lutego 2017 r.

Komentarze