Domy kultury, biblioteki oraz organizacje pozarządowe mogą startować konkursie na działania na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Do wzięcia jest 50 dotacji po 10.000 zł.

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła nabór w konkursie grantowym „Na dobry początek”. Konkurs ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno- ekonomicznym.

Organizatorzy konkursu zachęcają, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystywane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

  • interakcję między dziećmi,
  • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
  • kreatywność,
  • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
  • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

W konkursie mogą startować: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury i biblioteki publiczne. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 10.000 zł. Budżet programu przewiduje wsparcie taką kwotą 50 podmiotów. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
  • porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.

Wnioski można składać do 23 września 2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundacji BGK.

Konkurs grantowy „Na dobry początek”