“Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługi” – już do kupienia w księgarniach internetowych. Książka jest dedykowana dyrektorom i kadrom bibliotek publicznych.

 • Czy organizator może swobodne poszerzać zakres zadań biblioteki publicznej?
 • Czy organizator ma prawo nadzorowania biblioteki publicznej?
 • Kto powinien udzielać urlopu dyrektorowi biblioteki publicznej?
 • Czy organizator ma prawo opiniować plan finansowy biblioteki publicznej?
 • Czy można połączyć ośrodek kultury i bibliotekę publiczną z ośrodkiem sportu?
 • Czy biblioteka publiczna być częścią Centrum Usług Społecznych?

Na te i dziesiątki innych pytań dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych można znaleźć odpowiedź w książce “Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługi”, która jest siostrzaną publikacją dla popularnego poradnika “Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”. Książka jest adresowana do kadr zarządzających bibliotek publicznych i pracowników wydziałów kultury w urzędach administracji samorządowej.
Książka nosi podtytuł „Instrukcja obsługi”. Nie jest to tylko zabieg retoryczny. Przede wszystkim dlatego, że odpowiada ona na bardzo konkretne i bardzo praktyczne pytania dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej w formie instytucji kultury a więc takiej, w jakiej mają obowiązek prowadzić tę działalność samorządy. Drugi powód dla takiego podtytułu, to fakt, że książka ta napisana została przez praktyka dla praktyków, tj. przez dyrektora z kilkunastoletnim doświadczeniem w instytucjach kultury, w tym posiadających w strukturze biblioteki publiczne, dla dyrektorów bibliotek publicznych.

“Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługi”, analogicznie jak „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” jest instrukcją również ze względu na jej skondensowaną formę. Nie było ambicją autora pisanie kolejnego kilkusetstronicowego vademecum, jakie można kupić na rynku u znanych wydawców. Odpowiada ona na bardzo konkretne i bardzo praktyczne pytania dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej w formie instytucji kultury. Zawiera same konkrety i omawia rzeczywiste przypadki, z którymi ktoś, gdzieś w Polsce, już się zmierzył. Z tego powodu niemal każdy fragment książki odwołuje się do aktu prawnego, orzeczenia sądu, rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lub innego wiarygodnego źródła.

“Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługi” powstała bez udziału pieniędzy publicznych a w jej wydanie nie była zaangażowana żadna instytucja ani organizacja. Książka została wydana w systemie wydawniczym dla niezależnych autorów Ridero.eu.

Książkę można kupić zarówno w formie drukowanej jak i e-booka (w formatach EPUB, MOBI, FB2).

“Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługi” – Kliknij aby kupić książkę!
Uwaga! Ważna informacja. Kupując książkę „Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługi” ze strony Ridero.eu można otrzymać fakturę na instytucję. Żeby otrzymać fakturę należy w formularzu zamówienia wpisać prośbę o jej wystawienie oraz dane w polu „Uwagi do zamówienia” lub wysłać na adres: support@ridero.pl.
Książkę można również nie korzystając z formularza dostępnego na stronie wydawcy i zapłacić zwykłym przelewem. Żeby to zrobić należy wysłać zamówienie e-mailem na adres: support@ridero.pl (podając dane do faktury). 
O autorze: 
Paweł Kamiński. Menedżer i animator kultury. Dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu. Wiceprzewodniczący Wrocławskiej Rady Kultury. Studiował socjologię i zarządzanie. Ukończył studia doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwent Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Trener i ekspert w różnorodnych projektach kulturalnych. Redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl.
„Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługi”

ISBN 978-83-8324-103-6

Objętość: 197 str.

Spis treści

Instrukcja obsługi. Wersja dla bibliotekarzy

Ustrój bibliotek publicznych w Polsce

 • Czym się różni biblioteka…
 • Prowadzenie bibliotek publicznych to obowiązek
 • Zadania bibliotek
 • Krajowa Rada Biblioteczna
 • Ogólnokrajowa sieć biblioteczna
 • Tworzenie bibliotek publicznych
 • Kto jest organizatorem biblioteki publicznej?
 • Obowiązki organizatora wobec biblioteki publicznej
 • Biblioteka publiczna w rejestrze instytucji kultury

Statut biblioteki publicznej

 • Kto nadaje statut bibliotece publicznej?
 • Co powinien zawierać statut biblioteki publicznej?
 • Czy organizator może w dowolny sposób poszerzać zakres zadań biblioteki publicznej?
 • Czy statut biblioteki publicznej musi wskazywać jej siedzibę?
 • Czy statut powinien wskazywać ustawy i rozporządzenia, na podstawie których działa biblioteka?
 • Określenie organów zarządzających oraz sposobu ich powoływania
 • Czy statut biblioteki publicznej powinien określać sposób odwołania dyrektora?
 • Określenie organów doradczych biblioteki publicznej
 • Kto powinien powoływać organy doradcze w bibliotece publicznej?
 • Czy rada programowa może mieć uprawnienia opiniodawcze?
 • Określenie źródeł finansowania
 • Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna
 • Czy biblioteka publiczna może prowadzić działalność dodatkową i pobierać opłaty za usługi?
 • Czy statut powinien określać zakres obowiązków dyrektora?
 • Czy statut powinien regulować kwestię udzielania pełnomocnictw przez dyrektora?
 • Czy statut powinien określać treść pieczęci biblioteki publicznej?
 • Czy statut biblioteki publicznej powinien przewidywać tworzenie w instytucji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 • Kiedy wchodzi w życie uchwała w sprawie nadania statutu?
 • Czy biblioteka publiczna może działać w formie zakładu budżetowego?
 • Czy biblioteka publiczna być częścią Centrum Usług Społecznych?
 • Czy organizator może narzucić bibliotece publicznej organizację konkretnych wydarzeń?
 • Czy biblioteka publiczna może prowadzić działalność sportową?
 • Czy biblioteka publiczna może tworzyć i prowadzić ośrodki wychowania przedszkolnego?

Organizacja wewnętrzna

 • Kto decyduje o strukturze organizacyjnej biblioteki publicznej?
 • Czy statut powinien zawierać schemat organizacyjny biblioteki?
 • Kto ustala liczbę zastępców dyrektora?
 • Kto powinien powoływać zastępcę dyrektora?
 • Kto wskazuje osobę zastępującą dyrektora podczas jego nieobecności?
 • Kto decyduje o przystąpieniu biblioteki do wspólnej obsługi?
 • Powołanie dyrektora instytucji kultury
 • Jak powołać dyrektora?
 • Czy konieczny jest konkurs?
 • Jak zorganizować konkurs na dyrektora?
 • W jakim terminie należy ogłosić konkurs?
 • Co musi zawierać ogłoszenie o konkursie?
 • Co musi zawierać uchwała lub zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu?
 • Czy organizator może oczekiwać od kandydatów na dyrektora doświadczenia na stanowiskach kierowniczych?
 • Czy staż pracy kandydatów musi być dokumentowany świadectwami pracy?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o konkursie?
 • Kto udostępnia informacje i dokumenty kandydatom?
 • Komisja konkursowa
 • Kto nie może być członkiem komisji konkursowej?
 • Jakie są zadania komisji konkursowej?
 • Jaki jest tryb pracy komisji konkursowej?
 • W jaki sposób komisja dokonuje wyboru?
 • Czy organizator ma prawo „anulować” konkurs na dyrektora?
 • Kto ponosi koszty organizacji konkursu?
 • Jak zorganizować konkurs w bibliotekach spoza wykazu ministra?
 • A jeśli bez konkursu?
 • Czy komisja rady gminy może opiniować kandydata na dyrektora?
 • Co dalej?
 • Czy nazwiska kandydatów na dyrektora są jawne?
 • Czy koncepcje programowe kandydatów na dyrektora są jawne?
 • Czy program działalności biblioteki publicznej jest jawny?
 • Czy biblioteką publiczną może kierować p.o. dyrektora?
 • Czy biblioteką publiczną może zarządzać kierownik?
 • Czy biblioteką publiczną może kierować dyrektor powołany na czas nieokreślony?
 • Czy wojewoda może unieważnić powołanie dyrektora?
 • Czy biblioteką publiczną musi zarządzać dyrektor?

Odwołanie dyrektora

 • Kiedy można odwołać dyrektora?
 • Czy zarządzenie o odwołaniu musi zawierać uzasadnienie?
 • Naruszenie prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem
 • Odstąpienie od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania
 • Choroba trwale uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków
 • Utrata zaufania
 • „Wygaśnięcie” powołania na czas nieokreślony
 • Dostosowanie formy zatrudnienia do przepisów ustawy
 • Zmiana statutu instytucji
 • Konkludentne powołanie czy umowa o pracę?
 • Czy zasięganie opinii związków zawodowych i stowarzyszeń jest konieczne?
 • A jeśli dyrektor nie należy do żadnej organizacji?
 • A jeśli w gminie nie działają żadne stowarzyszenia?
 • Czy organizator ma prawo zasięgać opinii tylko wybranych przez siebie stowarzyszeń?
 • Czy organizator ma prawo domagać się od dyrektora wskazania stowarzyszeń „związanych” z instytucją?
 • Czy można odstąpić od zasięgania opinii, jeśli dyrektor został powołany w wyniku konkursu?
 • Czy należy zasięgać opinii fundacji współpracujących z instytucją kultury?
 • Czy zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora można zaskarżyć do sądu administracyjnego?
 • Czy wojewoda może unieważnić odwołanie dyrektora?
 • Czy dyrektor po odwołaniu może powrócić na poprzednie stanowisko?

Relacje między organizatorem a biblioteką publiczną

 • Czy organizator ma prawo nadzorowania biblioteki publicznej?
 • Czy wójt jest pracodawcą dyrektora biblioteki publicznej?
 • Czy wójt jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora biblioteki publicznej?
 • Kto powinien prowadzić i przechowywać akta osobowe dyrektora biblioteki publicznej?
 • Kto powinien udzielać urlopu dyrektorowi biblioteki publicznej?

Gospodarka finansowa instytucji kultury

 • Plan finansowy instytucji kultury
 • Czy organizator ma prawo opiniować plan finansowy instytucji kultury?
 • Czy dyrektor musi przekazywać organizatorowi plan finansowy instytucji kultury?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może zaskarżyć uchwałę budżetową rady gminy?
 • Czy organizator może udzielić dotacji na pokrycie straty bilansowej instytucji kultury?
 • Czy skarbnik gminy może być głównym księgowym w instytucji kultury?

Przekształcenia instytucji kultury

 • Jak połączyć instytucje kultury?
 • Jak połączyć instytucje kultury, z których co najmniej jedna jest biblioteką publiczną?
 • Jak połączyć bibliotekę publiczną z muzeum?
 • Czy można połączyć ośrodek kultury i bibliotekę publiczną z ośrodkiem sportu?
 • Kto będzie kierował instytucją powstałą w wyniku połączenia?
 • Czy dyrektorem nowej instytucji może zostać dyrektor jednej z łączonych instytucji?
 • Jak podzielić instytucję kultury?
 • Jak zlikwidować instytucję kultury?
 • Jak zlikwidować filię biblioteki publicznej?
 • Czy możliwe jest połączenie poprzez likwidację?
 • Czy można zlikwidować instytucję kultury i przekazać jej zadania komórce organizacyjnej urzędu gminy?
 • Czy organizator może swobodnie dysponować obiektem biblioteki?

Wybrane akty prawne regulujące działalność bibliotek publicznych