„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” – edycja 2022 już do kupienia w księgarniach internetowych. W kolejnej, czwartej odsłonie książki, jeszcze więcej treści i tematów.

 • Czy organizator ma prawo nadzorowania instytucji kultury?
 • Kto powinien udzielać urlopu dyrektorowi instytucji kultury?
 • Czy organizator ma prawo opiniować plan finansowy instytucji kultury?
 • Czy dyrektor musi przekazywać organizatorowi plan finansowy instytucji kultury?
 • Jak zgodnie z prawem zorganizować konkurs na dyrektora instytucji kultury?

Na te i dziesiątki innych pytań dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury można znaleźć odpowiedź w nowym wydaniu książki “Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”, jedynej tego typu publikacji kierowanej do kadr zarządzających instytucji kultury i pracowników wydziałów kultury w urzędach administracji samorządowej.
Książka nosi podtytuł „Instrukcja obsługi”. Nie jest to tylko zabieg retoryczny. Przede wszystkim dlatego, że odpowiada ona na bardzo konkretne i bardzo praktyczne pytania dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej w formie instytucji kultury a więc takiej, w jakiej mają obowiązek prowadzić tę działalność samorządy. Drugi powód dla takiego podtytułu, to fakt, że książka ta napisana została przez praktyka dla praktyków, tj. przez dyrektora z kilkunastoletnim doświadczeniem dla dyrektorów instytucji kultury, w szczególności domów, ośrodków i centrów kultury.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” jest instrukcją również ze względu na jej skondensowaną formę. Nie było ambicją autora pisanie kolejnego kilkusetstronicowego vademecum, jakie można kupić na rynku u znanych wydawców. Odpowiada ona na bardzo konkretne i bardzo praktyczne pytania dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej w formie instytucji kultury. Zawiera same konkrety i omawia rzeczywiste przypadki, z którymi ktoś, gdzieś w Polsce, już się zmierzył. Z tego powodu niemal każdy fragment książki odwołuje się do aktu prawnego, orzeczenia sądu, rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lub innego wiarygodnego źródła.

Pierwsze wydanie książki ukazało się w 2017 r. Drugie, znacznie poszerzone oraz zaktualizowane w związku z nowelizacją Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, trafiło do czytelników na początku 2020 r. Poprzednia duża aktualizacja została dokonana we wrześniu 2021 r.

Najnowsze wydanie „Instrukcji” zostało wzbogacone o nowe tematy, których zabrakło w poprzednich wydaniach, a także poprawione i zaktualizowane o najnowsze orzeczenia i rozstrzygnięcia. Nowością jest także wydanie jako osobnej publikacji, „siostrzanego” poradnika pt. „Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługi”.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” powstała bez udziału pieniędzy publicznych a w jej wydanie nie była zaangażowana żadna instytucja ani organizacja. Książka została wydana w systemie wydawniczym dla niezależnych autorów Ridero.eu.

Książkę można kupić zarówno w formie drukowanej jak i e-booka (w formatach EPUB, MOBI, FB2).

“Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” – Kliknij aby kupić książkę!
Uwaga! Ważna informacja. Kupując książkę „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” ze strony Ridero.eu można otrzymać fakturę na instytucję. Żeby otrzymać fakturę należy w formularzu zamówienia wpisać prośbę o jej wystawienie oraz dane w polu „Uwagi do zamówienia” lub wysłać na adres: support@ridero.pl.
Książkę można również nie korzystając z formularza dostępnego na stronie wydawcy i zapłacić zwykłym przelewem. Żeby to zrobić należy wysłać zamówienie e-mailem na adres: support@ridero.pl (podając dane do faktury). 
O autorze: 
Paweł Kamiński. Menedżer i animator kultury. Dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu. Sekretarz Wrocławskiej Rady Kultury. Studiował socjologię i zarządzanie. Ukończył studia doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwent Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Trener i ekspert w różnorodnych projektach kulturalnych. Redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl.
„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

ISBN 978-83-8324-100-5

Objętość: 179 str.

Spis treści

Instrukcja obsługi. Edycja 2022

Tworzenie instytucji kultury

 • Kto może utworzyć instytucję kultury?
 • Jakim dokumentem można utworzyć instytucję kultury?
 • Rejestr instytucji kultury
 • Jakie są obowiązki organizatora wobec tworzonej instytucji kultury?

Statut instytucji kultury

 • Kto nadaje statut instytucji kultury?
 • Co powinien zawierać statut instytucji kultury?
 • Czy statut instytucji kultury musi wskazywać jej siedzibę?
 • Czy statut powinien wskazywać ustawy i rozporządzenia, na podstawie których działa instytucja kultury?
 • Określenie organów zarządzających oraz sposobu ich powoływania
 • Czy statut instytucji kultury powinien określać sposób odwołania dyrektora?
 • Określenie organów doradczych instytucji kultury
 • Kto powinien powoływać organy doradcze instytucji kultury?
 • Czy rada programowa może mieć uprawnienie opiniodawcze?
 • Określenie źródeł finansowania
 • Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna
 • Czy statut powinien określać zakres obowiązków dyrektora?
 • Czy statut powinien regulować kwestię udzielanie pełnomocnictw przez dyrektora?
 • Czy statut powinien określać treść pieczęci instytucji kultury?
 • Czy statut powinien przewidywać tworzenie w instytucji kultury zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 • Kiedy wchodzi w życie uchwała w sprawie nadana statutu?
 • Czy ośrodek kultury lub biblioteka mogą działać w formie zakładu budżetowego?
 • Czy organizator może narzucić instytucji w statucie organizację konkretnych wydarzeń?
 • Czy instytucja kultury może prowadzić działalność sportową?

Organizacja wewnętrzna

 • Kto decyduje o strukturze organizacyjnej instytucji kultury?
 • Czy statut powinien zawierać schemat organizacyjny instytucji?
 • Czy statut może określać jednostki wewnętrzne instytucji?
 • Kto ustala liczbę zastępców dyrektora?
 • Kto powinien powoływać zastępcę dyrektora?
 • Kto wskazuje osobę zastępującą dyrektora podczas jego nieobecności?
 • Kto decyduje o przystąpieniu instytucji kultury do wspólnej obsługi?
 • Kto powinien ustalać regulamin świetlic, którymi zarządza instytucja kultury?

Powołanie dyrektora instytucji kultury

 • Jak powołać dyrektora?
 • Czy konieczny jest konkurs?
 • Jak zorganizować konkurs na dyrektora?
 • W jakim terminie należy ogłosić konkurs?
 • Co musi zawierać ogłoszenie o konkursie?
 • Co musi zawierać uchwała lub zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu?
 • Czy organizator może oczekiwać od kandydatów doświadczenia na stanowiskach kierowniczych?
 • Czy staż pracy kandydatów na dyrektora musi być dokumentowany świadectwami pracy?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o konkursie?
 • Kto udostępnia informacje i dokumenty kandydatom?
 • Komisja konkursowa
 • Kto nie może być członkiem komisji konkursowej?
 • Jakie są zadania komisji konkursowej?
 • Jaki jest tryb pracy komisji konkursowej?
 • W jaki sposób komisja dokonuje wyboru?
 • Czy organizator ma prawo „anulować” konkurs na dyrektora?
 • Kto ponosi koszty organizacji konkursu?
 • Jak zorganizować konkurs w instytucjach spoza wykazu ministra?
 • A jeśli bez konkursu?
 • Czy komisja rady gminy może opiniować kandydata na dyrektora?
 • Co dalej?
 • Czy nazwiska kandydatów na dyrektora są jawne?
 • Czy koncepcje programowe kandydatów na dyrektora są jawne?
 • Czy program działalności instytucji kultury jest jawny?
 • Czy instytucją kultury może kierować p.o. dyrektora?
 • Czy instytucją kultury może zarządzać kierownik?
 • Czy instytucją kultury może kierować dyrektor powołany na czas nieokreślony?
 • Czy wojewoda może unieważnić powołanie dyrektora?
 • Czy instytucją kultury musi zarządzać dyrektor?

Odwołanie dyrektora

 • Kiedy można odwołać dyrektora?
 • Czy zarządzenie o odwołaniu musi zawierać uzasadnienie?
 • Naruszenie prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem
 • Odstąpienie od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania
 • Choroba trwale uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków
 • Utrata zaufania
 • „Wygaśnięcie” powołania na czas nieokreślony
 • Dostosowanie formy zatrudnienia do przepisów ustawy
 • Zmiana statutu instytucji
 • Konkludentne powołanie czy umowa o pracę?
 • Czy zasięganie opinii związków zawodowych i stowarzyszeń jest konieczne?
 • A jeśli dyrektor nie należy do żadnej organizacji?
 • A jeśli w gminie nie działają żadne stowarzyszenia?
 • Czy organizator ma prawo zasięgać opinii tylko wybranych przez siebie stowarzyszeń?
 • Czy organizator ma prawo domagać się od dyrektora wskazania stowarzyszeń „związanych” z instytucją?
 • Czy można odstąpić od zasięgania opinii, jeśli dyrektor został powołany w wyniku konkursu?
 • Czy należy zasięgać opinii fundacji współpracujących z instytucją kultury?
 • Czy zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora można zaskarżyć do sądu administracyjnego?
 • Czy wojewoda może unieważnić odwołanie dyrektora?
 • Czy dyrektor po odwołaniu może powrócić na poprzednie stanowisko?

Relacje między organizatorem a instytucją kultury

 • Czy organizator ma prawo do nadzorowania instytucji kultury?
 • Czy wójt jest pracodawcą dyrektora instytucji kultury?
 • Czy wójt jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora instytucji kultury?
 • Kto powinien prowadzić i przechowywać akta osobowe dyrektora instytucji kultury?
 • Kto powinien udzielać urlopu dyrektorowi instytucji kultury?

Gospodarka finansowa instytucji kultury

 • Plan finansowy instytucji kultury
 • Czy organizator ma prawo opiniować plan finansowy instytucji kultury?
 • Czy dyrektor musi przekazywać organizatorowi plan finansowy instytucji kultury?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może zaskarżyć uchwałę budżetową rady gminy?
 • Czy organizator może udzielić dotacji na pokrycie straty bilansowej instytucji kultury?
 • Czy skarbnik gminy może być głównym księgowym w instytucji kultury?

Przekształcenia instytucji kultury

 • Jak połączyć instytucje kultury?
 • Jak połączyć instytucje kultury, z których co najmniej jedna jest biblioteką?
 • Jak połączyć instytucje kultury, z których co najmniej jedna jest muzeum?
 • Czy można połączyć ośrodek kultury i bibliotekę publiczną z ośrodkiem sportu?
 • Kto będzie kierował instytucją powstałą w wyniku połączenia?
 • Czy dyrektorem nowej instytucji może zostać dyrektor jednej z łączonym instytucji?
 • Jak podzielić instytucję kultury?
 • Jak zlikwidować instytucję kultury?
 • Czy możliwe jest połączenie instytucji kultury poprzez likwidację?
 • Czy można zlikwidować instytucję kultury i przekazać jej zadania komórce organizacyjnej urzędu gminy?
 • Czy organizator może swobodnie dysponować obiektem instytucji kultury?

Wybrane akty prawne regulujące działalność instytucji kultury