Trwa nabór do programu Kultura – Interwencje, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Budżet programu to 10 mln zł.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie takich działań jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Minimalna kwota dotacji wynosi 5 tys. zł a maksymalna 150 tys. zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 75 proc. budżetu zadania.

Nabór do programu Kultura – Interwencje 2020 trwa do 16 marca 2020. Szczegółowe informacje oraz regulamin programu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.