Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Sprawdź czym różni się on różni od programów dotacyjnych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu? My znaleźliśmy 10 istotnych różnic!

Czym się różni „Konwersja cyfrowa domów kultury” od programów dotacyjnych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu?

Po pierwsze źródłem finansowania. Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest finansowany przez Unię Europejską podczas gdy źródłem finansowania programów dotacyjnych Ministra jest budżet państwa.

Po drugie nazewnictwem. Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury”, pomimo znaczącego budżetu (31 mln zł) ma status projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Po trzecie brakiem obowiązkowego wkładu własnego. W programach dotacyjnych Ministra co do zasady (z pewnymi wyjątkami) konieczne jest zapewnienie wkładu własnego, który musi mieć formę pieniężną. W projekcie „Konwersja cyfrowa domów kultury” nie ma obowiązku zapewnienia wkładu własnego. Wnioskodawca może zapewnić wkład własny pieniężny lub – co także odróżnia projekt od programów dotacyjnych Ministra – wkład niepieniężny poprzez wniesienie (wykorzystanie na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy.

Po czwarte sposobem oceny wniosków. W programach dotacyjnych Ministra oceny merytorycznej wniosków dokonują eksperci zewnętrzni. W projekcie „Konwersja cyfrowa domów kultury” oceny wniosków dokonywać będzie Komisja Oceny Merytorycznej, w skład której wchodzić będą pracownicy operatora projektu, posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu programami dotacyjnymi, projektami szkoleniowymi lub złożonymi projektami kulturalnymi o randze ogólnopolskiej, realizowanymi przez Narodowe Centrum Kultury. Regulamin projektu dopuszcza powołanie ekspertów zewnętrznych, tj. osób posiadających kompetencje w zakresie oceny projektów grantowych/programów dotacyjnych oraz doświadczenie we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jedynie jako opcję.

Po piąte konstrukcją kryteriów oceny wniosków. Inaczej niż w przypadku programów dotacyjnych Ministra kryteria oceny nie są pogrupowane na ocenę: merytoryczną, zgodności ze strategicznymi celami programu oraz organizacyjną. Kryteriów jest 8 i do każdego z nich jest przypisany określony przedział punktowy – inaczej niż w programach dotacyjnych Ministra, gdzie do grupy kryteriów przypisana jest określona pula punktów.

Po szóste obowiązkowymi szkoleniami dla beneficjentów. Programy dotacyjne Ministra nie przewidują szkoleń dla beneficjentów. Grantobiorcy projektu “Konwersja cyfrowa domów kultury” muszą wziąć udział w minimum dwóch wybranych szkoleniach z jednego lub dwóch bloków tematycznych wyodrębnionych przez operatora projektu. Do wyboru są trzy bloki tematyczne: projektowanie oferty programowej on-line, narzędzia internetowe i zarządzanie.

Po siódme ofertą tutoringu. Grantobiorcy będą mieli prawo skorzystać ze wsparcia tutora cyfrowego w wymiarze 15 godzin w trakcie trwania zadania. Tutor cyfrowy będzie wspierać grantobiorcę w audycie dotychczas prowadzonych działań, autoewaluacji, diagnozie potrzeb i potencjałów itp. Tu akurat istnieje analogia do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, (który jest programem własnym Narodowego Centrum Kultury a nie programem Ministra), w którym beneficjenci korzystają ze wsparcia animatora.

Po ósme złożonością i wieloetapowością (tu też jest analogia do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne). Pierwszy etap obejmuje m. in. szkolenia oraz stworzenie „strategii cyfrowej” w oparciu o analizę zasobów i potrzeb. W drugim etapie grantobiorcy dokonywać będą zakupów sprzętu i wyposażenia. Etap trzeci przewiduje szkolenia personelu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz wykorzystania narzędzi IT w realizacji projektów animacyjnych lub z zakresu edukacji kulturalnej.

Po dziewiąte czasem realizacji. Projekt będzie realizowany przez rok – do 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 podczas gdy projekty realizowane w ramach programów dotacyjnych Ministra co do zasady muszą być zrealizowane najpóźniej do końca roku budżetowego.

Po dziesiąte krótszym okresem naboru. Nabór do programów dotacyjnych Ministra musi być (zgodnie z zarządzeniem MKiDN) prowadzony przez min. 30 dni. W przypadku „Konwersja cyfrowa domów kultury” okres naboru wynosi nieco ponad 3 tygodnie i trwa do 10 maja 2021 r.

Sprawdź najważniejsze informacje na temat projektu “Konwersja cyfrowa domów kultury”

One thought on “Czym się różni „Konwersja cyfrowa domów kultury” od programów dotacyjnych MKDNiS?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.