Wreszcie wiadomo od kiedy domy, ośrodki kultury świetlice będą mogły powrócić do prowadzenia działalności w pomieszczeniach zamkniętych.

W czwartek 6 maja zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z nowych przepisów wynika, że:

  • Do 14 maja prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki jest dopuszczalne na dotychczasowych zasadach, tj. bez udziału publiczności: działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • Od 15 maja prowadzenie działalności twórczej (z wyłączeniem działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych), działalności domów, ośrodków kultury oraz świetlic a także działalność edukacyjna i animacyjna będzie dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni (nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc) lub przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub uczestnikami.
  • Od 29 maja 2021 r. prowadzenie działalności twórczej (z wyłączeniem działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych), działalności domów, ośrodków kultury oraz świetlic a także działalności edukacyjnej i animacyjnej będzie dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni (nie więcej niż 50 proc. miejsc) lub przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub uczestnikami oraz zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.
  • Działalność wystawiennicza prowadzona przez muzea, galerie i inne instytucje kultury jest dopuszczalna, pod warunkiem zapewnienia, aby przebywała w nich jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m kw. powierzchni pomieszczenia oraz zwiedzający realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.
  • Od 15 maja będzie można organizować projekcje filmów na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni lub przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Od 29 maja projekcje filmowe będzie można prowadzić także w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni lub przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami, zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Pełna treść Rozporządzenia RM poniżej.


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW /kliknij, żeby pobrać pdf/
z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(…)

17. Do dnia 14 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:

1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;

2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

18. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) polegającej na działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:

1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;

2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

19. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych, jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

20. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych, jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;

3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

21. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.:

1) wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność ujętą w Podklasie 90.04.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz przez instytucje kultury i inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902),

2) prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice

– jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

22. Od dnia 29 maja 2021 r.:

1) wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność ujętą w Podklasie 90.04.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz przez instytucje kultury i inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,

2) prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice

– jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

23. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności przez instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1) przebywała w nich jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m 2 powierzchni pomieszczenia;

2) zwiedzający realizowali nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1 i 2.

24. W przypadku:

1) udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, nie stosuje się warunku, o którym mowa w ust. 23 pkt 1;

2) zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów, o których mowa w ust. 23, nie stosuje się warunków, o których mowa w ust. 23.

25. Do dnia 14 maja 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

26. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

27. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;

3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

28. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w ust. 19, 20, 26 i 27, nie dotyczy:

1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19, 20, 26 i 27, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19, 20, 26 i 27, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.