Prezydent Suwałk ogłosił konkurs na dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Emilii Plater 33A

16-400 Suwałki

II. Wymagane kwalifikacje

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki humanistyczne, w tym m.in. bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą lub pokrewne lub studia podyplomowe o podobnych profilach.
 2. Co najmniej 7-letni udokumentowany staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych.
 4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.
 7. Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego.

III. Posiadane umiejętności i kompetencje

 1. Wiedza na temat działalności statutowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
 2. Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 10-osobowym zespołem ludzkim.
 3. Umiejętności organizatorsko – menadżerskie.
 4. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza bibliotek, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązującymi w tych instytucjach oraz prawa zamówień publicznych.
 5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów ze źródeł pozabudżetowych.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Głównym zadaniem dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach będzie kierowanie całokształtem działalności Biblioteki będącej miejską samorządową instytucją kultury, funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z  2024 r. poz. 87), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022 poz. 2393) oraz statutu Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/253/2020 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

V. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu

 1. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem.
 4. Kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń poświadczających ukończenie wyższych studiów magisterskich oraz posiadanie kwalifikacji, poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez odpowiedni podmiot/kandydata.
 5. Kserokopie świadectw pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez odpowiedni podmiot/kandydata, z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzające co najmniej 7-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 6. Kopia posiadanego przez kandydata aktualnego zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez odpowiedni podmiot lub kandydata. W przypadku, gdy kandydat nie posiada w/w dokumentu, dopuszcza się oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 9. Oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz klauzulę informacyjną
  o następującej treści:

1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ………………………………… (imię i nazwisko) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w Konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).

2) Obowiązek informacyjny:

a) Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Prezydent Miasta Suwałk, tel. 87 562 80 00

b) W sprawie danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem iod@um.suwalki.pl.

c) Pani/Pana dane (podane przez Panią/Pana) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w Konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę.

d) Pani/Pana dane nie będą przekazywane.

e) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 90 dni. Po tym czasie dokumenty kandydatów będą dostępne do odbioru w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 71a, 16-400 Suwałki, pok. nr 306. Dokumenty nieodebrane zostaną trwale zniszczone.

f) W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia zakresu, w którym są przetwarzane.

g) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

h) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do właściwej realizacji zadania.

i) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podane w Ogłoszeniu
o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

10. Autorska koncepcja organizacyjna, finansowa i programowa Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (maksymalnie10 stron A4), w perspektywie najbliższych 7 lat, z uwzględnieniem:

1) Wizji programu obejmującego działalność kulturalną i edukacyjną Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z zachowaniem celu działalności tej instytucji oraz zgodności z polityką kulturalną Miasta Suwałk,

2) Programu współpracy z innymi instytucjami i ośrodkami z regionu, kraju oraz zagranicy (realizacja wspólnych przedsięwzięć, promocja),

3) Współpracy z organizacjami pozarządowymi,

4) Organizacji i współorganizacji cyklicznych imprez oraz wydarzeń promujących Suwałki w kraju i zagranicą,

5) Propozycji pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,

6) Efektywnego wykorzystania bazy lokalowej.

 1. Koncepcja powinna być dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w sposób uniemożliwiający jej edycję (np. PDF) na płycie CD lub pamięci USB.

a) Poprzez złożenie oferty uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

12. Dokumenty organizacyjno-finansowe niezbędne do opracowania koncepcji działalności Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach będą dostępne siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 71a, 16-400 Suwałki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 87 563 56 11.

13. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub rekomendacje.

14. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”. W kopercie powinna być podana informacja o adresie zwrotnym, numerze telefonu kontaktowego oraz adresie poczty elektronicznej kandydata.

15. Ofertę przystąpienia do niniejszego konkursu należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub przy ul. Noniewicza 71a, 16-400 Suwałki, lub przesyłką listową do dnia 31 maja 2024 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

16. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

17. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

VI. Postępowanie konkursowe

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk i odbędzie się w dwóch etapach:

1) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów.

2) II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 1. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i telefonicznie.
 2. Zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.
 3. Za termin zakończenia postępowania konkursowego uznaje się dzień podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Mari Konopnickiej w Suwałkach (lub stwierdzenia braku wyboru kandydata).
 4. Ostateczną decyzję w sprawie powołania kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wyłonionego
  w konkursie, podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

VI. Powołanie kandydata

 1. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zostanie zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz program jej działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87). Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje niepowołanie na to stanowisko.
 2. Po podjęciu przez Prezydenta Miasta Suwałk decyzji o wyborze kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, wybrany kandydat zostanie powołany na dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w formacie pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.