Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na dyrektora  Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA

 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

 

Okres zatrudnienia: na czas określony od 3 do 5 lat

 

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

ul. Parkowa 1 10-233 Olsztyn

zwane dalej „Instytucją”

 

II. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora: 

1. obywatelstwo polskie;

2. wykształcenie wyższe magisterskie;

3. co najmniej:

a) 5-letni staż pracy na stanowiskach związanych z działalnością kulturalną lub edukacyjną, w tym 3 lata doświadczenia w zarządzaniu instytucją i zespołem ludzkim, lub

b) 5-letni okres wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną lub edukacyjną;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

5. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1440);

6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

III. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora: 

1. dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania, ekonomii, kulturoznawstwa, zarządzania kulturą czy animacji kultury;

2. znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;

3. znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu województwa;

4. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;

5. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy;

6. znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

7. predyspozycje menadżerskie oraz do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

8. kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;

IV. Zadania jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania
i rozwoju Centrum:

1. kierownictwo i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej,

2. wdrażanie i realizowanie opracowanego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Instytucji,

3. dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystywanie mienia i majątku Instytucji,

4. zapewnianie terminowego regulowania przez Instytucję wszystkich zobowiązań, w szczególności zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, w tym podatków                     oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,

5. przedstawianie Organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych
z zakresem działalności Instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Organizatora,

6. podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność Instytucji,

7. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Instytucji oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze stosunku pracy,

8. składanie oświadczeń woli w imieniu Instytucji, w tym zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

9. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń dotyczących funkcjonowania Instytucji,

10. bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej Instytucji,

11. racjonalizacja wydatków Instytucji oraz ich dokonywanie w sposób celowy przy optymalnym doborze metod i środków umożliwiających terminową realizację zadań,

12. uzyskiwanie zakładanego (w rocznym planie programowym) poziomu przychodów,

13. współpraca z samorządami szczebla gminnego i powiatowego z województwa warmińsko-mazurskiego oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

14. rzetelna i sprawna współpraca z Organizatorem,

15. inne zadania nie wymienione wyżej, a wynikające z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Statutu Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności Instytucji.

V. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:

1. list motywacyjny;

2. życiorys zawodowy – Curriculum Vitae z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;

3. kwestionariusz osobowy;

4. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Instytucji – dotyczy zadań określonych w pkt IV – uwzględniający w szczególności:

a) warunki finansowe instytucji;

b) roczne plany programowe począwszy od 2020 roku,

c) propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form działalności kulturalnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

d) zakres współpracy z samorządami trzech szczebli z województwa warmińsko- mazurskiego oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

e) strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

f) plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku Instytucji,

g) opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Instytucji.

5. kserokopie 3 rekomendacji/opinii od osób fizycznych lub prawnych, bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata;

6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje, umiejętności  (np. dyplomy, certyfikaty , świadectwa);

7. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających przebieg pracy zawodowej, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z oświadczeniem
o wykonywaniu działalności i przywołaniem dat jej prowadzenia;

8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

9. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

10. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

11. oświadczenie kandydata o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych tj. niezaleganiu z opłacaniem podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie figurowanie w Krajowym Rejestrze Długów;

12. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

VI. Sposób udostępniania dokumentów i informacji o Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Dokumenty i informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, o których mowa w art.16 ust 3e pkt 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator udostępnia w formie elektronicznej na wskazany przez kandydata adres e-mail. W sprawie przekazania ww. informacji należy kontaktować się z Departamentem Kultury i Edukacji UUMWW-M, tel. (89) 521 69 29; dke@warmia.mazury.pl.

VII. Miejsce i termin składania ofert: 

 1. Ofertę o przystąpienie do konkursu wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie
  w terminie do 31 stycznia 2020 r. należy:

1) przesłać na adres:

Departament Kultury i Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn,

   lub

2) złożyć osobiście w jednym z niżej wymienionych miejsc w godzinach pracy urzędu:

a) Kancelarii Ogólnej UMWW-M

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn,

b) Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji UMWW-M, hol piętro II

ul. Partyzantów 87

10-562 Olsztyn.

2. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora CEiIK”.

3. W przypadku oferty przesyłanej pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego); 

VIII. Termin rozpatrzenia złożonych ofert. 

Termin rozpatrzenia złożonych ofert przewiduje się  do dnia 31 marca 2020 roku. 

IX. Informacje dodatkowe 

 1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów;
 2. Oferty, które wpłyną po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane;
 3. Ofertę i oświadczenia należy sporządzić w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza  przysięgłego;
 4. Dokumenty wymienione w pkt. V (1-4, 8-13) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej się do konkursu;
 5. W przypadku składania kserokopii, kopii dokumentów lub ich odpisów, muszą być one opatrzone podpisami osób uprawnionych oraz koniecznie poświadczone za zgodność
  z oryginałem poprzez własnoręczny podpis, datę oraz umieszczenie klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez kandydata składającego ofertę na każdej ze stron składanego dokumentu;
 6. Ogłoszenie konkursowe wraz z kwestionariuszem osobowym oraz oświadczeniem
  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, do pobrania, znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce BIP/Informacje,konkursy,ogłoszenia/;
 7. O zakwalifikowaniu się oraz terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;
 8. Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez kandydata w ofercie;
 9. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 10. Decyzja Komisji Konkursowej oraz Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie;
 11. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyników;
 12. Przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego w terminie do 11 maja
  2020 roku.
 13. Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie
  w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa. Więcej informacji znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce BIP/Informacje,konkursy,ogłoszenia/.

Konkurs na dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – treść ogłoszenia

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.