Wójt Gminy Damnica ogłosił konkurs na dyrektora Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy (woj. pomorskie). Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Wójt Gminy Damnica

ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, ul. Witosa 13 76-231 Damnica.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

 

I. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 5. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

II. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora:

 1. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
 2. doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami kultury, stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi, organizacjami nieformalnymi działającymi na rzecz kultury;
 3. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, itp;
 4. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury, prawa pracy, finansów publicznych, udzielania zamówień publicznych, ochrony danych osobowych;
 5. posiadanie koncepcji prowadzenia instytucji kultury, którą ma w przyszłości kierować;
 6. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 7. dyspozycyjność i kreatywność oraz wysoka kultura osobista;
 8. terminowość, rzetelność i sumienność w prowadzeniu spraw organizatorskich;
 9. preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w zakresie zarządzania kulturą.

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora:

 1. kierowanie i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej;
 2. wdrażanie i realizowanie opracowanego programu działania Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe w zakresie funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;
 3. dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystanie mienia i majątku instytucji;
 4. przedstawianie organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz z zakresu działalności instytucji kultury;
 5. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze stosunku pracy;
 6. sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
 7. współpraca z samorządami szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz kultury;
 8. podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność kierowanej instytucji kultury.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z przebiegiem pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. zgoda na przetwarzania danych osobowych zawartych w materiałach aplikacyjnych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
 8. autorska, pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa) funkcjonowania Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy z uwzględnieniem współpracy z samorządami różnymi szczebla oraz instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi środowiskami twórczymi.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy” należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Damnicy, ul. Górna 1, 76-231 Damnica w terminie do dnia 16 października  2020 roku do godz. 13.30.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów;
 2. oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane;
 3. dokumenty wymienione w pkt. V muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej się do konkursu;
 4. ogłoszenie konkursowe wraz z kwestionariuszem osobowym, klauzulą RODO oraz oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Damnicy, w zakładce: „Nabory”Þ „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji i Sportu w Damnicy” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.
 5. o zakwalifikowaniu się oraz terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;
 6. informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Damnicy oraz Biuletynie Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy;
 7. informacji dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury udziela Skarbnik Gminy Damnica – Joanna Michalska oraz Sekretarz Gminy Damnica – Marta Bursztynowicz.
 8. zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

Działając w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j. z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U.2019.724) Gmina Damnica, w imieniu której działa Wójt Gminy Damnica, podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko DYREKTORA Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.