Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA CENTRUM KULTURALNEGO W PRZEMYŚLU
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania obowiązkowe:

a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b) co najmniej 5- letni udokumentowany staż pracy,

c) znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;

d) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;

e) znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Kulturalnego w Przemyślu;

f) predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzkim;

g) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,

h) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

i) niekarlaność za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe;

j) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.)

2. Wymagania dodatkowe, preferowane:

a) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Centrum Kulturalnego w Przemyślu np.: kierunki artystyczne, humanistyczne lub społeczne;

b) ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

c) znajomości specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

II. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

1. Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu zostanie powołany na okres 3 lat.; wymiar etatu 1/1. Miejscem wykonywania pracy będzie Centrum Kulturalne w Przemyślu przy ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl.

2. Zakres wykonywanych obowiązków:

a) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, bhp i ppoż.;

b) reprezentowanie Centrum Kulturalnego w Przemyślu na zewnątrz;

c) nadzór nad kadrą kierowniczą;

d) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej;

e) nadzór nad majątkiem i mieniem Centrum Kulturalnego w Przemyślu;

f) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;

g) przedstawianie Organizatorowi i innym, właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji;

h) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym
i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;

i) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Centrum Kulturalnego w Przemyślu;

j) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.

III. Dokumenty:

1. Obowiązkowe:

a) oferta kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu wraz z listem motywacyjnym, opatrzone własnoręcznym podpisem,

b) życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;

c) oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem), opatrzone własnoręcznym podpisem;

d) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

e) kopie dokumentów potwierdzających okres co najmniej 5- letniego stażu pracy;

f) oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego;

g) oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego składania dokumentów (określonego w pkt. IV. 1.) o stanie zdrowia uczestnika potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego;

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

i) oświadczenie kandydata o niekarlaności za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenia kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.);

k) program działania Centrum Kulturalnego w Przemyślu opracowany na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzony własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4);

l) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu;

m) oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

2. Dodatkowe, preferowane:

a) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności opisane w punkcie I. 2. a – c, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) powinny być oznaczone kolejnymi numerami.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Ofertę kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu wraz z listem motywacyjnym oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu” w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I – etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.

3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie, drogą e-mailowa i telefoniczną.

4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

5. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do dnia 15 maja 2024 r.

6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Kulturalnego w Przemyślu oraz program jego działania w oparciu o program działania przygotowany przez kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu, o którym mowa w pkt III. 1. lit. k – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu powoduje niepowołanie na to stanowisko.

7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Centrum Kulturalnego w Przemyślu można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, pok. 101 lub 103, a także pod numerem tel. 17 743 32 90 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: kultura@podkarpackie.pl.

8. Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

9. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Centrum Kulturalnego w Przemyślu) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w zakładce: Zarząd/Konkursy na stanowiska.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.