Burmistrz Podkowy Leśnej ogłosił konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia. W związku z epidemią koronawirua organizator konkursu zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert  do 30 kwietnia 2020 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 22/2020
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
z dnia 9 marca 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

Dyrektora

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna Wymiar czasu pracy: pełen etat.

Forma zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony od 3 do 7 lat.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne dla kandydata:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. Posiada wykształcenie wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane kierunki: kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą);
 3. Posiada udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy;
 4. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w obszarze kultury;
 5. Posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
 7. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.);
 10. Posiada nieposzlakowaną opinię.

II. Wymagania dodatkowe dla kandydata:

 1. Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
 2. Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury;
 3. Dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 4. Znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Miasta Podkowa Leśna;
 5. Doświadczenie w kreowaniu i organizacji wydarzeń artystycznych oraz przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej;
 6. Doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych, plenerowych, w tym imprez masowych;
 7. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną;
 8. Umiejętności organizacyjne w tym znajomość i doświadczenie w zarządzaniu, zdolność do samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania;
 9. Kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;
 10. Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. Pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania z numerem telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora CKiIO w Podkowie Leśnej.
 2. Zyciorys (CV) z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej oraz informacji na temat wykształcenia.
 3. Autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji.
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności.
 5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z póź. zm).
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego — klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu “stwierdzam zgodność z oryginałem”, data i czytelny podpis.

Dokumenty wytworzone na potrzeby konkursu składane w oryginale muszą być każdorazowo podpisane czytelnie przez kandydata.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu działania Dyrektora CKiIO należy w szczególności:

 1. Bieżące kierowanie działalnością CKiIO i reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
 2. Realizowanie celów i zadań instytucji, wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu CKiIO;
 3. Realizowanie programu działania określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
 4. Dbanie o prawidłową gospodarkę finansową CKiIO;
 5. Zarządzanie majątkiem CKiIO;
 6. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników CKiIO;
 7. Ustanawianie i odwoływanie pełnomocników;
 8. Wydawanie zarządzeń, instrukcji i innych wewnętrznych aktów prawnych;
 9. Ustalanie rocznego planu finansowego CKiIO;
 10. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
 11. Występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie działalności,
 12. Przygotowanie i kształtowanie wieloletniej strategii działania CKiIO.

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, lub przesłane pocztą na adres Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej” z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym, w terminie do dnia 15.06.2020 r., do godz. 18:00. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną odesłane.

 1. Pozostałe informacje:

1) Z dokumentami dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej oraz informacjami o działalności instytucji kultury kandydaci mogą zapoznać się w jej siedzibie (ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna), po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr (22) 729-13-84.

2) Nabór przeprowadzi komisja konkursowa, której skład oraz szczegółowy regulamin pracy zostanie określony w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

3) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym oraz ich ocena merytoryczna — bez udziału kandydatów (rozpatrzenie złożonych ofert odbędzie się w dniu 15.04.2020 r.)

II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

4) Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

5) Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Podkowa Leśna i Centrum Kultury i Inicjatyw obywatelskich w Podkowie Leśnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna i CKiIO w Podkowie Leśnej.

VII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Ja niżej podpisany( a). . . . . . . . . .

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 201 8r poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

(miejscowość, data)                                                      ( własnoręczny podpis)

Konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej – zarządzenie i treść ogłoszenia
Konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej – zarządzenie ws. przedłużenia terminu składania ofert przez kandydatów z dnia 25 marca 2020 r. 
Konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej – zarządzenie ws. przedłużenia terminu składania ofert przez kandydatów z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.