Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na dyrektora Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego,
45-023 Opole, ul. Św. Wojciecha 13

W związku z ogłoszeniem konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu przez Zarząd Województwa Opolskiego, ustala się niżej wymienione kwalifikacje, umiejętności i kompetencje, wymagane od kandydatów na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego:

I. Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu

1. Posiadanie udokumentowanego wykształcenia wyższego – minimum magisterskie.

2. Posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego (do wymienionych okresów wlicza się także czas trwania tzw. kontraktów menadżerskich).

3. Znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych oraz ustawy o muzeach.

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczenie się przeciwko tej osobie postępowania karnego lub postępowania karno-skarbowego.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6. Znajomość przynajmniej jednego ze wskazanych języków obcych w stopniu komunikatywnym: angielski, niemiecki, francuski lub czeski.

7. Złożenie kompletu dokumentów, określonych w rozdziale III, w wymaganym terminie.

Preferowane wymagania dodatkowe:

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku: historia sztuki, ochrona dóbr kultury, muzeologia, ekonomia w tym zarządzanie i marketing, prawo.

2. Ukończenie studiów podyplomowych, udział w kursach, szkoleniach z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze.

3. Znajomość zasad i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury.

4. Posiadanie doświadczenia w realizacji procesów inwestycyjnych.

5. Posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych.

II. Zadania realizowane przez Dyrektora:

1. Kierowanie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w sprawach działalności podstawowej, finansowej oraz administracyjnej.

2. Ogólny nadzór nad zbiorami, w szczególności ich gromadzeniem, konserwacją, ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum Śląska Opolskiego.

3. Przedstawianie upoważnionym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

4. Racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum Śląska Opolskiego.

5. Reprezentowanie Muzeum Śląska Opolskiego na zewnątrz.

6. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum Śląska Opolskiego, w tym wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów.

7. Prowadzenie i nadzór nad realizowanymi inwestycjami, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych, planowanie inwestycji.

8. Współpraca z Zarządem Województwa Opolskiego w ramach prowadzenia instytucji kultury, dla której organizatorem jest Województwo Opolskie.

III. Oferty składane przez kandydatów na stanowisko Dyrektora muszą zawierać:

1. Deklarację przystąpienia do konkursu zawierającą motywację kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, wraz z danymi kontaktowymi: adresem do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, nr telefonu.

2. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu na okres czterech lat (zwany dalej: „autorską koncepcją”), w oparciu o poziom dotacji Organizatora z bieżącego roku, obejmujący w szczególności:

a) ocenę sytuacji finansowej instytucji, w tym ocenę struktury wykonania planów finansowych;

b) ocenę struktury organizacyjnej instytucji, w tym zagadnień związanych
z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników;

c) ocenę działalności muzealnej, w tym w szczególności gromadzenia, konserwacji i renowacji muzealiów;

d) ocenę dostępności i efektywnego wykorzystania infrastruktury w dążeniu do określonych celów spójnych z autorską koncepcją;

e) przedstawienie ewentualnego planu reorganizacji Muzeum i jej efektów;

f) ocenę bieżącej polityki magazynowej instytucji, a tym samym koncepcji
w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania zbiorów muzealnych;

g) zapewnienie bezpieczeństwa baz danych muzealiów;

h) określenie rozwoju Muzeum w kontekście pozyskania szerokiego grona odbiorców, w tym przygotowania młodego pokolenia do uczestnictwa w kulturze;

i) koncepcję pozyskiwania środków na funkcjonowanie instytucji ze źródeł innych niż dotacja Organizatora;

j) określenia mocnych i słabych stron Muzeum, które wpłyną na potencjalne możliwości jego rozwoju, w tym uwzględnienie i zdefiniowanie ewentualnych zagrożeń.

Autorska koncepcja nie może przekroczyć łącznie 40 stron (z uwzględnieniem strony tytułowej; czcionka calibri: rozmiar: 11, format strony: A4). Koncepcja powinna być dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formie PDF na nośniku danych. Przekroczenie wyżej wskazanego limitu stron autorskiej koncepcji będzie stanowić podstawę do odrzucenia złożonej oferty ze względów formalnych.

3. Życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć.

4. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (wzór kwestionariusza osobowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty itp.).

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, tj. świadectwa pracy w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie pracodawcy, jak również zaświadczenie o okresie zatrudnienia na podstawie umowy prawa cywilnego, w tym w ramach tzw. kontraktu menadżerskiego lub innych umów nazwanych bądź nienazwanych.

7. Oświadczenia, że kandydat:

1) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) korzysta z pełni praw publicznych;

5) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.) oraz,że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

6) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

7) zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ofercie nadesłanej w celu udziału w niniejszym konkursie, dostępnej na stronie organizatora konkursu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018, str. 2) –(w skrócie „RODO”), na potrzeby postępowania konkursowego (wzór klauzuli RODO stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);

8) wyraża zgodę na korzystanie z autorskiej koncepcji wyłącznie na potrzeby postępowania konkursowego oraz wyłącznie przez osoby wykonujące czynności w ramach tego postępowania.

8. Do ofert mogą być dołączone dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (opinie, rekomendacje).

9. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

10. Kserokopie dokumentów wymienionych w ust. 5 i 6 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem.

11. Pozostałe dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

IV. Sposób złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami

Ofertę należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Kultury, Sportu i Turystyki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub osobiście do Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (pod ww. adresem). W przypadku przesyłki pocztowej o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

V. Informacje dodatkowe

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały o ogłoszeniu konkursu.

2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 16 kwietnia 2021 r.

3. Postępowanie konkursowe składać się będzie z II etapów: oceny złożonych ofert pod kątem warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu (etap I) oraz rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami konkursu spełniającymi warunki I etapu (etap II), przy czym każdy z etapów może odbywać się w więcej niż jednym dniu.

4. Złożone oferty zostaną rozpatrzone do dnia 29 marca 2021 r. (zakończenie I etapu konkursu).

5. Informacja o wynikach I etapu konkursu oraz wszelkie inne informacje związane
z przedmiotowym konkursem będą umieszczane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

6. W związku z powyższym oferta kandydata powinna zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego”.

7. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do II etapu konkursu oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8. Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz druk oświadczeń kandydata jest do pobrania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

9. Organizator udostępnia osobom zainteresowanym udziałem w konkursie dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, w tym statut, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata, informacje
o deklarowanej wysokości finansowania i plany finansowe na okres roku po rozstrzygnięciu konkursu oraz informacje o działalności muzeum:

a) w siedzibie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel. 077 44 29 330, od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400,

b) poprzez uzyskanie informacji w formie elektronicznej po uprzednim kontakcie
pod adresem email: dks@opolskie.pl

10. Zwrot dokumentów – w tym oświadczeń – złożonych do konkursu nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu postępowania konkursowego osobom przystępującym do konkursu, z wyjątkiem kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego wyłonionego w konkursie.

11. Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego – treść ogłoszenia w formacie pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.