Prezydent Lublina ogłosił konkurs na dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
instytucji kultury pn. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” z siedzibą przy ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin
(na czas określony trzech lat, tj. od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.)

I. Kryteria wyboru, które musi spełnić kandydat na stanowisko Dyrektora:
1. Wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) posiadanie obywatelstwa polskiego;
3) udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej, w tym:
a) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub podmiotach, których działalność związana jest z twórczością artystyczną lub upowszechnieniem kultury lub
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej związanej z twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub postępowania karno-skarbowego;
6) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
2. Wymagania merytoryczne:
1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
2) znajomość specyfiki pracy w instytucjach kultury;
3) znajomość co najmniej jednego języka obcego.
3. Dodatkowym atutem kandydata będzie:
1) doświadczenie w kierowaniu zespołem;
2) ukończone studia wyższe/podyplomowe/szkolenia/kursy związane z zarządzaniem w kulturze i/lub z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
3) doświadczenie przy tworzeniu i realizacji projektów kulturalnych;
4) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) zarządzanie całokształtem działalności instytucji w sposób zapewniający realizację zadań statutowych;
2) reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
3) ustalanie kierunków rozwoju instytucji;
4) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych właściwymi przepisami, w tym ustalanie planu finansowego, będącego podstawą gospodarki finansowej instytucji i jego zmiany;
5) współpraca z Organizatorem, w szczególności w zakresie opracowywania planów i sprawozdań z działalności instytucji;
6) gospodarowanie mieniem instytucji;
7) kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;
8) podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej instytucji z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
9) nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych;
10) współpraca programowa instytucji ze środowiskami twórczymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną;
11) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i bezpieczeństwa informacji.
III. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko, opatrzone podpisem;
2) życiorys (CV) ze zdjęciem opatrzony podpisem zawierający dane osobowe kandydata, w tym adres e-mail;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczeń oraz innych umów);
5) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych (kserokopie) lub własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o znajomości wskazanego języka w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie;
6) wykaz wraz z krótkim opisem najważniejszych zrealizowanych projektów kulturalnych dokumentujących dorobek kandydata (do 5 stron A4 znormalizowanego tekstu);
7) autorska koncepcja programowo-organizacyjna Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” sporządzona na okres trzech lat (do 20 stron A4 znormalizowanego tekstu), w szczególności uwzględniająca dotychczasowy dorobek instytucji, bieżące możliwości finansowe i lokalowe instytucji (działalność prowadzona w siedzibie instytucji przy ul. Judyma 2A i przy ul. Wyżynnej 16 Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”), obejmująca:
a) plan działalności instytucji uwzględniający w szczególności działania skierowane do dzieci i młodzieży przygotowane do realizacji w 2023 roku wpisujące się w obchody Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023,
b) założenia finansowe uwzględniające m.in. strategię pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania realizowane przez instytucję,
c) strategię rozwoju i promocji instytucji,
d) plan współpracy z innymi podmiotami oraz twórcami,
e) założenia organizacyjne dla instytucji (w tym m.in. założenia struktury organizacyjnej);
W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, przedstawiona przez niego koncepcja programowo-organizacyjna będzie stanowiła załącznik do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury pn. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, która zawierana jest pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem przed powołaniem na stanowisko.
8) oświadczenia (własnoręcznie podpisane), że kandydat:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe,
d) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
e) wyraża zgodę na posługiwanie się treścią koncepcji programowo-organizacyjnej w trakcie postępowania konkursowego, w szczególności w trakcie trwania posiedzeń komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”,
f) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu; Wzór oświadczeń oraz klauzula informacyjna stanowią załącznik do ogłoszenia.
9) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą złożenia wniosku);
10) do wniosku mogą być dołączone dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (np. opinie, referencje);
11) spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.
Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Kopie dokumentów powinny być opatrzne klauzulą „za zgodność z oryginałem (str. od…… do …)” wraz z czytelnym podpisem kandydata.
IV. Wniosek z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”  – NIE OTWIERAĆ” osobiście lub przesłać pocztą na adres: Wydział Kultury Urząd Miasta Lublin, ul. Złota 2 (II piętro), 20-112 Lublin w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r., do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin). Dokumenty, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do Wydziału Kultury po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
V. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników;
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
VI. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym przekazanie informacji o spełnieniu warunków formalnych przez kandydata, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odbywać się będzie drogą elektroniczną (na wskazany przez kandydata adres e-mail), z zastrzeżeniem, że o wyniku postępowania konkursowego kandydaci (zakwalifikowani do II etapu) zostaną poinformowani pisemnie.
VII. Przez złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
VIII. Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert oraz zakończenie postępowania nastąpi w ciągu 50 dni od końcowego terminu składania ofert.
IX. Informacja o wyniku postępowania konkursowego zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lublin.eu) i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lublin oraz siedzibie instytucji kultury, tj. Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin”, ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin.
X. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami kandydatów, którzy nie zostali rekomendowani przez Komisję Konkursową na stanowisko Dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, będą przechowywane w Wydziale Kultury przez okres 4 miesięcy od dnia opublikowania wyniku postępowania konkursowego na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin. Kandydaci, nie później niż przed upływem okresu wskazanego powyżej, mają możliwość osobistego odebrania swoich dokumentów aplikacyjnych. Po tym czasie, oferty wraz z wymaganymi dokumentami, które nie zostałyodebrane przez kandydatów, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.
XI. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie.
XII. Informacje dotyczące konkursu, w tym o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, tel. 81 466 3700, e-mail: kultura@lublin.eu.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury Węglin
Konkurs na dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury Węglin w Lublinie – treść ogłoszenia
Załącznik do ogłoszenia

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.