Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs na dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze
pl. Powstańców Wlkp. 10, 65-075 Zielona Góra

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

a) wykształcenie wyższe magisterskie;
b) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym w podmiotach działających w sferze kultury;
c) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
d) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Filharmonii;
e) stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska kierowniczego;
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
h) obywatelstwo polskie;
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

I.1. Fakultatywne, preferowane:

a) ukończone studia magisterskie o profilu artystycznym, studia podyplomowe
z prawa, ekonomii, zarządzania w instytucjach kultury;
c) znajomość specyfiki sektora finansów publicznych;
d) doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
e) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym
w mowie i piśmie;
f) umiejętność negocjacji i mediacji;
g) umiejętność tworzenia zespołu i kierowania jego pracą.

II. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

a) Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze zostanie powołany na okres pięciu sezonów artystycznych; wymiar etatu: 1/1;
b) miejsce wykonywania pracy: Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda
w Zielonej Górze, Plac Powstańców Wielkopolskich 10, 65-077 Zielona Góra;
c) zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
d) realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;
e) planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze;
f) przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie
i zabezpieczenie mienia;
g) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki;
h) wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki;
i) współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
j) sprawowanie kontroli zarządczej.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:

a) podpisaną deklarację przystąpienia do konkursu zawierającą motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze;
b) koncepcję funkcjonowania (programową, organizacyjną) i rozwoju Filharmonii im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, opatrzoną własnoręcznym podpisem, preferowane parametry dokumentu – do 15 stron formatu A 4, rodzaj czcionki: Arial Narrow rozmiar 12, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza, zawierający następujące elementy:

1. misję i wizję;
2. cele strategiczne;
3. cele długoterminowe (na 5 sezonów artystycznych) i krótkoterminowe
(1 sezon artystyczny) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;

c) koncepcję finansowania działalności Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych;
d) życiorys opatrzony własnoręcznym podpisem;
e) kwestionariusz osobowy z fotografią;
f) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia itp.);
g) kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
j) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
k) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
l) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399)
i w dniu rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika jednostki, nie będę naruszał zakazów wymienionych w art. 4 w/w ustawy”;
ł) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

IV. Informacje dodatkowe

a) Wnioski o przystąpienie do konkursu oraz powyższe dokumenty składać należy
w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze NIE OTWIERAĆ” i podanym na zewnątrz imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w prasie. O dacie złożenia wniosku w przypadku jego wysłania decyduje data stempla pocztowego.
b) Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze uzyskać można w siedzibie Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 5, 65 – 057 Zielona Góra, tel.: 68 45 65 348 lub 68 45 65 459.
c) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji koncepcji funkcjonowania instytucji, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków
w złożonych ofertach.
d) O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
e) Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
f) Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
g) Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskie im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Filharmonii Zielonogórskiej oraz program jej działania w oparciu o program realizacji zadań
w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii im. Tadeusza Bairda
w Zielonej Górze, o którym mowa wyżej – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
h) Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na www.lubuskie.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Konkurs na dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej – treść ogłoszenia w formacie .pdf

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.