Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PRZEMYŚLU
ul. T. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl

I. Do konkursu, na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

a) Wymagania

1.1 Obowiązkowe:

a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
b) minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;
c) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
d) udokumentowane doświadczenie w działalności z zakresu prezentacji sztuki, działalności wystawienniczej i kuratorskiej;
e) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu;
f) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim;
g) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
h) korzystanie z pełni praw publicznych;
i) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm..).
1.2 Fakultatywne, preferowane:
a) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub artystycznym;
b) udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury;
c) ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, historii sztuki, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
d) znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
e) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

a) Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu zostanie powołany na okres 3 lat; wymiar etatu: 1/1;
b) miejsce wykonywania pracy: Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. T. Kościuszki 3;
c) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacja bhp i ppoż.;
d) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;
e) reprezentowanie Galerii na zewnątrz;
f) nadzór nad kadrą kierowniczą;
g) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej;
h) nadzór nad majątkiem i mieniem Galerii;
i) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych;
j) przedstawianie Organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji;
k) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym
i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;
l) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Galerii;
m) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.

3. Dokumenty

3.1 Obowiązkowe:

a) oferta zawierająca wiosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu opatrzony własnoręcznym podpisem;
b) życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
c) oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;
d) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
e) kopie dokumentów potwierdzających okres 10 letniego doświadczenia zawodowego, poprzez dołączenie: świadectw pracy lub/i zaświadczeń pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy, umów cywilno-prawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej;
f) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w działalności z zakresu prezentacji sztuki, w tym działalności wystawienniczej i kuratorskiej, poprzez dołączenie: wykazu zrealizowanych projektów w tym wystawienniczych, przedsięwzięć artystycznych;
g) oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II. 1) o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
i) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
j) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
k) koncepcja funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu opracowana na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzona własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę) zawierający m.in. następujące elementy:

• wizję;
• główne wyzwania;
• cele strategiczne;
• cele długoterminowe i krótkoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
• koncepcję finansowania działalności Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu;

l) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu;
m) oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2. Fakultatywne:

a) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomości języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
b) kopie opinii rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.
Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe

1. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 29 kwietnia 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu” na Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I – etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie.
4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej podczas rozmowy traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 15 lipca 2022 r.
6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu oraz program jej działania, w oparciu o koncepcję funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, o której mowa w pkt 3.1. lit j – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu powoduje niepowołanie na to stanowisko.
7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Lubelska 4, w Rzeszowie pok. 103 a także pod numerem tel. 17 743 30 07 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: kultura@podkarpackie.pl.
8. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na m.in. www.podkarpackie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
9. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie bez podana przyczyny.
10. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Galerii) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w formacie pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.