Wójt Gminy Lesznowola ogłosił konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli. Zapoznaj się z ogłoszeniem o konkursie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LESZNOWOLI

 

Wójt Gminy Lesznowola ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe,

3) udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury;

4) przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli na okres 5 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych;

5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

8) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.).

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym;

2) predyspozycje do inicjowania, organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, działań promocyjnych (kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista);

3) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;

4) znajomość specyfiki pracy w instytucjach kultury;

5) doświadczenie w pracy z grupami artystycznymi oraz środowiskami twórczymi, zarówno wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów;

6) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;

7) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury;

8) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

9) prawo jazdy kat. B.

3. Warunki pracy na stanowisku.

1) Miejsce pracy:

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli  z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6.

2) Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 5 lat.

3) Pełny wymiar czasu pracy.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli, w sposób zapewniający realizację zadań statutowych;

2) reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli na zewnątrz;

3) pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli;

4) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,

5) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli,

6) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,

7) opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,

8) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej,

9) przedstawianie właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami,

10) odpowiedzialność za planowanie, realizację i wykonywanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli.

5. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli z siedzibą w Starej Iwicznej – list motywacyjny;

2) pisemny autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli na okres 5 lat (na lata 2023–2027) przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych, który w przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli oraz programu jej działania, zawieranej między wybranym kandydatem, a Wójtem Gminy;

3) wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa);

5) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

6) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie kandydata o posiadanej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na posługiwanie się treścią autorskiego programu realizacji zadań w trakcie postępowania konkursowego, w szczególności w trakcie trwania posiedzeń komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli;

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

Kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem kandydata.

6. Składanie ofert na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli.

1) Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli” w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Lesznowola).

2) Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

3) Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Lesznowola powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora GOK w Lesznowoli w formacie pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.