Prezydent Jeleniej Góry ogłosił konkurs na dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
o konkursie na kandydata na stanowisko
DYREKTORA JELENIOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY
W JELENIEJ GÓRZE
ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:

1) wykształcenie wyższe z dziedziny: kulturoznawstwa, animacji kultury, organizacji i zarządzania w kulturze,

2) co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie pracy w samorządowej instytucji kultury, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku kierowniczym w samorządowej instytucji kultury,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,

4) kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,

6) zdolności organizacyjne i menedżerskie, pozwalające na zarządzanie zespołem oraz koordynację projektów artystycznych,

7) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisów prawnych,

8) wymagane udokumentowane doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych w ramach programów transgranicznych UE oraz środków z budżetu państwa,

9) wymagane doświadczenie w realizacji remontów i inwestycji,

10) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

1) życiorys (CV),

2) wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację do kandydowania na stanowisko Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury,

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych),

5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczeń oraz innych umów), kserokopie ukończonych kursów, szkoleń, certyfikatów,

6) opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy,

7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, w celu wzięcia udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”,

8) pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania (programowa/plan rozwoju, organizacyjna i finansowa, w tym alternatywne źródła finansowania) Jeleniogórskiego Centrum Kultury, na okres obejmujący siedem lat począwszy od 1 października 2021 r., uwzględniająca pozyskiwanie środków zewnętrznych,

9) wykaz zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa, z podaniem wysokości i źródeł finansowania,

10) wykaz zrealizowanych remontów i inwestycji,

11) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,

12) oświadczenie „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (skazany) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

13) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.),

14) wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3. Zastrzega się możliwość weryfikacji informacji zawartych w ofercie.

4. Informacji na temat warunków organizacyjno-finansowych działalności Jeleniogórskiego Centrum Kultury udziela Wydział Kultury Urzędu Miasta Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308, tel. 075/ 75-46-178, aczechowska@jeleniagora.pl.

5. Projekt umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Jeleniogórskiego Centrum Kultury dostępny na bip.jeleniagora.pl „Ogłoszenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry”.

6. Wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Wydział Kultury, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308; w terminie do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 14.30; w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora JCK w Jeleniej Górze” oraz imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem do korespondencji, e mailem i/lub numerem telefonu kontaktowego; za datę złożenia uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Jelenia Góra; oferty które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i zostaną odesłane.

7. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Jeleniej Góry powoła komisję konkursową zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) i określi tryb jej pracy.

8. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie bez udziału kandydatów; II etap – rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

9. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert nastąpi do dnia 30 września 2021 r.

10. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie powołany na stanowisko Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze na okres siedmiu lat.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

(—)

Jerzy Łużniak

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury w formacie pdf – kliknij, żeby pobrać

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.