Prezydent Legnicy ogłosił konkurs na dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy z siedzibą przy ul. Chojnowskiej 2, 59-220 Legnica

I. Wymagania niezbędne (formalne) do przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy:

1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
2. co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie wykonywania pracy w instytucjach kultury lub udokumentowany dorobek artystyczny na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, kontraktu menadżerskiego, lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
3. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury lub na stanowisku menadżera w firmie lub instytucji sektora kultury,
4. obywatelstwo polskie,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. nieposzlakowana opinia,
7. niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 289 ze zm.),
9. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na kierowniczym stanowisku,
10. przedstawienie w formie pisemnej autorskiego opracowania koncepcji programowo-organizacyjnej Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy na lata 2022 – 2026 według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia – wzór koncepcji znajduje się w ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy na stronie Organizatora: um.bip.legnica.eu w zakładce Urząd Miasta – Nabór na stanowiska – Ogłoszenia

II. Wymagania pożądane (oceniane):
1. preferowane kierunki wykształcenia: artystyczne, z zakresu zarządzania czy menadżerskie związane z kulturą, kulturoznawstwem, animacją społeczno-kulturalną bądź pokrewne,
2. znajomość co najmniej jednego języka obcego (na poziomie średnio zaawansowanym, preferowana znajomość języka angielskiego),
3. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, oraz z zakresu: finansów publicznych i administracji, przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz prawa pracy,
4. doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz animacji i edukacji kulturalnej, znajomość środowisk artystycznych, doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystami oraz środowiskami twórczymi,
5. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych (miękkich i inwestycyjnych).

III. Zakres zadań na stanowisku:
1. kierowanie bieżącą działalnością Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
2. realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przyjętej autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy na lata 2022 – 2026,
3. prowadzenie gospodarki finansowej instytucji w oparciu o obowiązujące przepisy, zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,
4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Legnica, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury,
5. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków UE,
6. opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
7. sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,
8. sprawowanie nadzoru nad majątkiem instytucji,
9. wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

IV. Wymagane dokumenty kandydatów:
1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny, uzasadniający przystąpienie do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy,
2. życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach,
3. opis ewentualnej działalności twórczej, społecznej czy publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych, bądź zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu (ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia) oraz dokumentów potwierdzających odbycie kursów kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych form kształcenia,
5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zawierające okres zatrudnienia (ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia), lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),
6. autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy na okres 5 lat, uwzględniającej: możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, program edukacyjny, plan współpracy z podobnymi instytucjami w kraju i za granicą oraz plan współpracy z innymi miejskimi instytucjami kultury,
7. zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny pracy o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
3) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
5) o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji – druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy – zakładka – Ochrona danych osobowych,
9. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji
(np. opinie lub rekomendacje itp.).

V. Postępowanie konkursowe:
1. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w maju 2022 roku,
2. dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
3. niezłożenie kompletu dokumentów lub złożenie ich po terminie stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodów formalnych,
4. na wniosek komisji konkursowej kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
5. Organizator udostępni osobom zainteresowanym udziałem w konkursie, w zakresie niezbędnym do zgłoszenia oferty:
– dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, w tym statut, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata, informacje o deklarowanej wysokości finansowania i plany rzeczowe na okresy po rozstrzygnięciu konkursu,
– ogólne informacje o działalności instytucji kultury.
6. dokumentację udostępni oraz niezbędnych informacji udzielać będzie wyznaczony pracownik Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy oraz przedstawiciel Organizatora. Dokumenty zostaną udostępnione po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci pod numerem 76 72-12-142.
7. zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.

VI. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
1. Dyrektor zostanie zatrudniony na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) – na okres 5 lat.
2. Zgodnie z art.15 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) Organizator przed powołaniem Dyrektora zawrze z nim odrębną umowę w formie pisemnej określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy, której załącznikiem będzie opracowana przez kandydata na stanowisko Dyrektora autorska koncepcja programowo organizacyjna Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy na lata 2022 – 2026. Umowa wejdzie w życie z dniem powołania na Dyrektora.
3. Odmowa zawarcia przez kandydata umowy, o której mowa w ust. 2 powoduje jego niepowołanie na stanowisko Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy.

VII. Termin i miejsce składania ofert o przystąpieniu do konkursu oraz wymaganych dokumentów:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy” (z podanym wewnątrz adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydata) do dnia 15 kwietnia 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
2. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Legnicy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłane oferty nie będą zwracane.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy.
4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora, na jego stronie internetowej oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń instytucji kultury, w prasie oraz serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury.

Konkurs na dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy – treść ogłoszenia w formacie .pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.