Burmistrz Lubartowa ogłosił konkurs na dyrektora Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW
ogłasza
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Lubartowskiego Ośrodka Kultury

I. Informacje ogólne:
1. Nazwa, siedziba i adres instytucji :
Lubartowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubartowie,
21 – 100 Lubartów, ul. Rynek II 1
2. Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia:
Dyrektor instytucji kultury, pełny etat, powołanie na czas określony od 3 do 7 lat.
3. Zakres podstawowych czynności:
a) kierowanie pracą Lubartowskiego Ośrodka Kultury i reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
b) realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,
c) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Lubartowskiego Ośrodka Kultury,
d) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań LOK,
e) gospodarowanie mieniem LOK,
f) podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w LOK,
g) współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi instytucjami,
h) podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta w zakresie realizacji zadań statutowych LOK.

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie co najmniej:
– 3 – letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych
z działalnością kulturalną lub
– 5 – letniego stażu pracy w instytucjach kultury na stanowiskach związanych z działalnością kulturalną, artystyczną lub pedagogiczną
lub prowadzenie co najmniej 3 – letniej działalności gospodarczej związanej
z działalnością kulturalną.
2. Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie o kierunku
artystycznym lub kulturalno – oświatowym, połączone lub uzupełnione
o ekonomiczne, menadżerskie lub w zakresie zarządzania).
3. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub
innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego
potwierdzona odpowiednim dokumentem).
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

III. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość przepisów ustaw wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o imprezach masowych, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynku).
2. Znajomość specyfiki kulturalno – społecznej miasta Lubartów.
3. Doświadczenie w kreowaniu i organizacji wydarzeń artystycznych oraz przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.
4. Doświadczenie w organizacji imprez plenerowych, w tym imprez masowych.
5. Zdolności menedżerskie oraz znajomość zagadnień związanych
z pozyskiwaniem i wdrażaniem środków zewnętrznych na działalność w sferze kultury ( w tym z MKiDN oraz UE).
6. Umiejętność organizacji pracy i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.
7. Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się.
8. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami , w tym w zakresie realizacji projektów
z dziedziny kultury.
9. Znajomość zagadnień dotyczących techniki scenicznej
w stopniu umożliwiającym skuteczny nadzór merytoryczny nad
wyposażeniem placówki w niezbędną aparaturę nagłaśniającą, oświetleniową
i multimedialną.
10. Umiejętności interpersonalne: kreatywność, dynamika, komunikatywność,
motywacja do pracy, samodzielność, dyspozycyjność.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające następujące dane: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mailowy oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury.
2. Podpisane odręcznie CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności,
3. Dokumenty potwierdzające wymagania w zakresie wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty).
4. Kwestionariusz osobowy kandydata.
5. Dokumenty potwierdzające wymagania w zakresie stażu pracy (świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie) lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do rejestru CEIDG.
6. Opracowana w języku polskim pisemna koncepcja funkcjonowania (programowa, organizacyjna, finansowa) Lubartowskiego Ośrodka Kultury na okres 3 lat ze szczególnym uwzględnieniem:
– możliwości budżetowych instytucji i środków zewnętrznych,
– wizji rozwoju placówki (w tym – możliwości wprowadzenia nowych form zajęć), uwzgledniającej podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej instytucji,
– dostosowania działalności Lubartowskiego Ośrodka Kultury do oczekiwań społeczności lokalnej,
– możliwości wprowadzenia nowych form zachęty dla mieszkańców miasta do bardziej aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych,
– współpracy z innymi podmiotami,
– gospodarowania środkami finansowymi,
– możliwości poszerzenia platformy pozyskiwania środków finansowych,
Koncepcja powinna zostać dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC, DOCX, RTF lub PDF) o objętości maksymalnej do 12 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, wielkość 12, odstępy miedzy wierszami: 1,5 wiersza.
Od autora koncepcji funkcjonowania Lubartowskiego Ośrodka Kultury oczekuje się w szczególności:
– opracowania planu organizacyjnego wraz z terminarzem dotyczącym kontynuacji działalności merytorycznej placówki,
– opracowania planu stworzenia satysfakcjonującej społeczność lokalną oraz zgodną z jej aspiracjami i potrzebami oferty cyklicznych zajęć warsztatowych: artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych oraz pozwalającą na ekspresję artystyczną, w tym inspirowaną lokalną tradycją i historią,
– opracowania założeń organizacyjnych i programowych działań prezentacyjnych w zakresie muzyki, teatru, filmu i sztuk plastycznych umożliwiających kreowanie i kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Lubartowa oraz umożliwiających kontakt społeczności lokalnej z różnorodnymi przejawami kultury profesjonalnej i amatorskiej,
– określenia pozycji, jaką docelowo będzie zajmować placówka na kulturalnej mapie Lubelszczyzny i Polski,
– określenia form współpracy między Lubartowskim Ośrodkiem Kultury
a podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, a także z artystami
i twórcami, ze szczególnym uwzględnieniem artystów i twórców mieszkających w Lubartowie oraz ze społecznością lokalną,
– opracowania założeń i planów komunikacyjno – informacyjnych na rzecz budowy wizerunku Lubartowskiego Ośrodka Kultury i promocji jego działalności,
– uwzględnienia specyfiki placówki wynikającej z lokalizacji instytucji.

7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – odpowiedni dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, przed
powołaniem na stanowisko dyrektora Lubartowskiego Ośrodka Kultury
przedłoży zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby postępowania konkursowego.
13. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym.
14. Oświadczenie, że kandydat, który zostanie zarekomendowany przez komisję
konkursową do powołania na stanowisko dyrektora Lubartowskiego
Ośrodka Kultury, po zakończeniu konkursu wyraża zgodę na upublicznienie
opracowanej koncepcji zadań Lubartowskiego Ośrodka Kultury, o którym
mowa w pkt. 6.

Do oferty mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
W przypadku składania kserokopii dokumentów lub ich odpisów, muszą być one opatrzone podpisami osób uprawnionych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez własnoręczny podpis kandydata, datę oraz umieszczenie klauzuli „Za zgodność z oryginałem” na każdej ze stron składanego dokumentu.

V. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Lubartowskiego Ośrodka Kultury” w terminie do dnia 05.06.2020 r.
w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 (decyduje data wpływu dokumentów do UM Lubartów)

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Lubartów po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

VI. Informacje dodatkowe.

1. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta Lubartów powoła odrębnym zarządzeniem Komisję Konkursową, określi szczegółowy tryb jej pracy oraz wyznaczy przewodniczącego Komisji.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
a) I etap – rozpatrzenie złożonych wniosków pod względem formalnym – bez udziału kandydatów odbędzie się do dnia 19.06.2020 r.,
b) II etap odbędzie się po dniu 19.06.2020 r. (osoby, których wnioski nie zostały odrzucone jako niespełniające warunków formalnych, zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy
wskazany w dokumentacji konkursowej).
3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – 31.07.2020 r 4. Z informacjami oraz niezbędną dokumentacją związaną z organizacyjnym
i finansowym funkcjonowaniem Lubartowskiego Ośrodka Kultury można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Lubartowskiego Ośrodka Kultury https://loklubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 lub osobiście u Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Lubartów. Osoby zainteresowane wizytą proszone są
o wcześniejsze umówienie spotkania (tel. 81 854 46 19).
5. Poprzez złożenie dokumentów kandydat przystępujący do konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
6. Oferty konkursowe nie są odsyłane. Dopuszcza się możliwość odbioru przez kandydatów odrzuconych ofert, jednakże nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lubartowa. Po upływie tego okresu oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Konkurs na dyrektora Lubartowskiego Ośrodka Kultury – treść ogłoszenia

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.