Prezydent Leszna ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
D Y R E K T O R A
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie,
z siedzibą przy ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego kraju Unii Europejskiej,

2) biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

5) co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie wykonywania pracy w instytucjach kultury lub edukacji (stosunek pracy, umowa cywilnoprawna, kontrakt menedżerski) lub 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,

6) przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie na okres 5 lat,

7) niekaralność.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość języków obcych,

2) znajomość ośrodków artystycznych i doświadczenie w nawiązywaniu z nimi współpracy,

3) doświadczenie w kierowaniu projektami.

III. Predyspozycje oczekiwane od kandydata na stanowisko dyrektora:

1) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie,

3) doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz zdolności menedżerskie,

4) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,

5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

IV. Zakres podstawowych czynności:

1) kierowanie pracą Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie reprezentowanie go na zewnątrz,

2) wykonywanie zadań określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w statucie Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie,

3) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie,

4) podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie,

5) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie,

6) gospodarowanie mieniem Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie,

7) współpraca z Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna,

8) współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność kulturalno–oświatową,

9) podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych społeczności miasta Leszna oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

V. Oferty składane przez uczestników powinny zawierać wykaz dokumentów:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie o maksymalnej objętości 1 strony formatu A4,

2) własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia), do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl, dział: Urząd Miasta – Praca – w załącznikach do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie http://mbwa_leszno.bip.gov.pl/, dział: Praca – w załącznikach
do niniejszego ogłoszenia,

3) pisemne opracowanie koncepcji kierowania Miejskim Biurem Wystaw Artystycznym w Lesznie (programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju) w zakresie zarządzania Miejskim Biurem Wystaw Artystycznym i kształtowania jego programu na okres 5 lat, uwzględniając możliwości finansowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, współpracy z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi, gospodarowania środkami finansowymi i bazą lokalową, oraz z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych, związanych z funkcjonowaniem instytucji – maksymalna objętość do 10 stron formatu A4. (Zaleca się: rodzaj czcionki Times New Roman, rozmiar 12, odstępy pomiędzy wersami 1,5 wersja papierowa, własnoręcznie podpisana z ponumerowanymi stronami).

4) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa),

5) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej z pkt I ppkt 5, np. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilnoprawnych, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata,

6) oświadczenia kandydata (załącznik nr 2 do ogłoszenia), do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl, dział: Urząd Miasta – Praca – w załącznikach do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie http://mbwa_leszno.bip.gov.pl/, dział: Praca – w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:

a) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe,

b) że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 289) oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,

c) że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016 – zwanego dalej RODO w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie,

d) że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

7) adres do korespondencji elektronicznej,

8) własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia), do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl, dział: Urząd Miasta – Praca – w załącznikach do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie http://mbwa_leszno.bip.gov.pl/, dział Praca- w załącznikach do niniejszego ogłoszenia,

9) spis wszystkich dokumentów,

10) nośnik elektroniczny zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt V ppkt. 1) do 9).

VI. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

osobiście w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno (biuro obsługi – parter budynku) lub wysłać pocztą na wyżej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2024 r. włącznie do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu także w przypadku oferty przesłanej pocztą), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dyrektor MBWA w Lesznie – NIE OTWIERAĆ” z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego
i adresem elektronicznym kandydata. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

1) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kopie wymaganych dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane
przez kandydata,

2) w przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie, przedstawiona przez niego koncepcja programowa będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno–finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem, zgodnie z art. 16 ust. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane,

4) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Leszna powoła Komisję Konkursową (zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej),

5) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

6) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną lub elektroniczną,

7) zwrot dokumentów złożonych w ramach konkursu nastąpi po 2 miesiącach od ogłoszenia wyniku,

8) informacja o wyniku konkursu – protokół końcowy z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna, do czasu powołania Dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie, nie krócej niż na okres 30 dni i nie dłużej niż na okres 2 lat,

9) przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu,

10) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 30 kwietnia 2024 r.,

11) powołanie na stanowisko dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie może nastąpić najwcześniej od dnia 1 lipca 2024 r.,

12) dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie, można uzyskać w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno, tel. +48 660436195 w godzinach 9.00-14.00 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek; e-mail: ksiegowosc@mbwa.leszno.pl (księgowa). Ponadto w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna można uzyskać następujące dokumenty: Statut Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Regulamin Organizacyjny Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za dwa ostatnie lata, aktualny plan finansowy na rok 2024 – tel. 65 537-36-53 lub 65 537-36-54, e-mail: wkis@leszno.pl w godzinach pracy Urzędu Miasta Leszna 7.30-15.30

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenia kandydata
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.