Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia o konkursie.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr  1/2019
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 stycznia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, poz. 730, poz. 1696, poz. 2020) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724) ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim:

1. Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Pl. Kościuszki 18

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

2. Kwalifikacje wymagane od kandydata:

a) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki kulturoznawstwo, animacja kultury, kierunki artystyczne,

b) co najmniej 5 letni staż pracy,

c) przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania
i rozwoju Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim,

d) posiadanie obywatelstwa polskiego,

e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) brak skazania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,

h) nieposzlakowana opinia.

3. Umiejętności i kompetencje, jakie musi posiadać kandydat:

a) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych oraz koordynowaniu projektów unijnych,

b) znajomość zagadnień i przepisów prawnych regulujących zasady funkcjonowania instytucji kultury oraz gospodarowania środkami publicznymi, (m.in. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych do ustawy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych),

c) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania i finansowania instytucji kultury,

d) umiejętności menadżerskie oraz kreatywność w działaniu,

e) umiejętność kierowania zespołem oraz tworzenie właściwych relacji interpersonalnych,

f) wysoka kultura osobista,

g) komunikatywność, dyspozycyjność,

h) odporność na stres,

i) odpowiedzialność, dokładność i obowiązkowość.

 

4. Zakres zadań:

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

– zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,

– sporządzanie planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury,

– pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań statutowych instytucji,

– prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Miejskiego Centrum Kultury,

– nadzór nad realizacją zadań statutowych instytucji,

– dbałość o stan techniczny i estetykę budynków, pomieszczeń i terenów zielonych  Miejskiego Centrum Kultury,

– nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem instytucji i dbałość o to mienie,

– przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie zadań prowadzonych przez instytucję,

– koordynowanie działalności kulturalnej na terenie miasta,

– współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

5. Wymagane dokumenty:

a) pisemne opracowanie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim ,

b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie wymagane w pkt 2 lit. a,

c) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy wymagany w pkt 2 lit. b (świadectwa pracy, zaświadczenia),

d) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

j) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

k) fakultatywnie inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach, opinie, referencje,

l) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczeń oraz informacja w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie:

http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=90731

 6. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne (umieszczone w zaklejonej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu: ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz. z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w terminie do dnia 10 lutego 2020 roku (liczy się data wpływu aplikacji do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacje dodatkowe:

Dokumenty i informacje, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt. 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., ze zm.) dot. warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Miejskiego Centrum Kultury, a także ogólne informacje na temat jego działalności udostępnia Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem telefonu: 44 724-25-20 bądź osobiście w siedzibie Wydziału przy ul. POW 10/16 w Tomaszowie Mazowieckim.

Termin rozpatrzenia złożonych ofert: Przewiduje się, że rozpatrzenie wniosków przez Komisję nastąpi w ciągu 10 dni po upływie terminu ich złożenia.

Konkurs na dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim – treść ogłoszenia 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.