Prezydent Sopotu ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie.

§1

Informacje ogólne

1. Nazwa i adres instytucji: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie ul. Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot.

2. Stanowisko, wymiar czasu oraz forma zatrudnienia: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie, pełen etat, powołanie na czas określony od 3 do 7 lat.

3. Zakres głównych zadań dyrektora:

1) kierowanie działalnością biblioteki, w tym realizacja zadań wynikających z Kodeksu pracy;
2) zarządzanie finansami oraz mieniem instytucji;
3) realizacja zadań statutowych;
4) reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
5) współdziałanie z innymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa;
6) pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje Organizatora.

§2

Kryteria wyboru kandydatów oraz wymagane dokumenty

1. Kryteria niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym przynajmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym;
5) nieposzlakowana opinia;
6) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej;
7) terminowe złożenie kompletu dokumentów.

2. Kryteria preferowane:

1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury, w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o bibliotekach;
2) wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji oraz przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz prawa pracy;
3) doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz animacji i edukacji kulturalnej;
4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie;
5) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Sopotu;
6) doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;
7) dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
8) komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem;
9) umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu.

3. Wymagane dokumenty:

1) podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie
2) życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, w formie pisemnej oraz elektronicznej (PDF);
3) autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie na okres minimum 3 lata, uwzględniające możliwości budżetowe instytucji. Koncepcja w formie pisemnej oraz elektronicznej (PDF), maksymalnie 10 stron w formacie A4 powinna zawierać:

a) strukturę organizacyjną instytucji w tym koncepcję programowo-organizacyjną filii nr 2 (ul. Józefa Kraszewskiego 26), 6 (ul. 23 Marca 77C) i 8 (ul. Mazowiecka 26), ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki i potencjału społecznego poszczególnych miejsc;
b) planowane formy współpracy między Miejską Biblioteką Publiczną w Sopocie a podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i lokalną społecznością;
c) plan najważniejszych dla instytucji wydarzeń oraz aktywności w sferze kultury;

4) odpis lub kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia;
5) odpis lub kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1440);
8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury, przed powołaniem na stanowisko dyrektora, przedłoży zaświadczenie o niekaralności KRS;
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
10) oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór dokumentu jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej na stornie internetowej www.bip.sopot.pl w zakładce Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych;
11) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

§ 3

Termin i miejsce składania dokumentów

1. Wniosek wraz załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie. NIE OTWIERAĆ” na adres : Urząd Miasta Sopotu, Wydział Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub złożyć w Kancelarii Ogólnej – pok. nr 16 (adres jak wyżej).

2. Termin dostarczenia kompletu dokumentów mija 28.08.2020 roku o godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;

3. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 4

Postępowanie konkursowe

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a planowany termin jego zakończenia ustala się na dzień 30.09.2020 roku.

2. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w par. 2.

3. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Sopotu powoła odrębnym zarządzeniem Komisję Konkursową określając jej skład i tryb pracy;

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:

1) Etap I – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów;
2) Etap II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;

5. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

6. Prezydent Miasta Sopotu podejmie decyzję o powołaniu dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie najpóźniej do dnia 30.11.2020 roku. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

7. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Sopotu na okres od 3 do 7 lat. Przewidywany termin objęcia stanowiska 1 stycznia 2021 roku.

§ 5

Informacje dodatkowe

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie udziela Wydział Kultury i Sportu, Justyna Mazur-Dziadkiewicz, 58 521 36 77, justyna.mazur@um.sopot.pl. Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Biblioteki (tel. 58 551 12 87; sekretariat@mbp.sopot.pl).

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.