Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiezłowie i Zamku Lipowiec. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

informuje o przesunięciu terminu składania ofert do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum- Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

W ogłoszonym w dniu 17 sierpnia  2020 r. konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec z siedzibą ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice, termin składania ofert został przedłużony do dnia 21 października 2020 r. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Potwierdzenie nadania przesyłki należy przesłać drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie) do dn. 21 października 2020 r., na adres sekretariat.kdp@umwm.malopolska.pl


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

MUZEUM – NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

W WYGIEŁZOWIE I ZAMKU LIPOWIEC

Podzamcze 1, 32-551 Babice

 

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Wymagania

1. 1. Obowiązkowe:

a. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b. minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;

c. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;

d. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec;

e. doświadczenie w pracy w sektorze kultury;

f. doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim;

g. korzystanie z pełni praw publicznych;

h. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1440 z późn. zm.).

1.2. Fakultatywne, preferowane:

a. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub technicznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania lub z zakresu prawa;

b. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, kierunków technicznych, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

c. doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

d. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

e. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

 1. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

a. Dyrektor Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat; wymiar etatu: 1/1;

b. miejsce wykonywania pracy: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 32-551 Babice, ul. Podzamcze 1;

c. zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

d. realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;

e. planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec;

f. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia;

g. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum;

h. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum;

i. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;

j. sprawowanie kontroli zarządczej.

 1. Dokumenty (elementy oferty)

3.1. Obowiązkowe.

a. wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec opatrzony własnoręcznym podpisem;

b. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;

c. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;

d. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

e. kopie dokumentów potwierdzających okres co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego poprzez dołączenie: świadectw pracy lub/i zaświadczeń od pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy z uwzględnieniem stanowiska lub/i umów cywilno-prawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W przypadku złożenia zaświadczeń lub umów cywilno-prawnych należy złożyć oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o okresie doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem (jeśli miały miejsce) każdej przerwy mającej wpływ na określenie okresu doświadczenia zawodowego, w tym przede wszystkim z powodu zawieszenia działalności, urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego;

f. kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających doświadczenie w pracy w sektorze kultury np. umów o pracę, zaświadczeń potwierdzających ww. doświadczenie, świadectw pracy, opisu stanowiska pracy, zakresu czynności, umów cywilno-prawnych;

g. kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających posiadanie doświadczenia w zarządzaniu zespołem ludzkim np. umów o pracę, zaświadczeń potwierdzających ww. doświadczenie, świadectw pracy, opisu stanowiska pracy, zakresu czynności, umów cywilno-prawnych;

h. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

i. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;

j. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;

k. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec (zgodnie z wzorem), opatrzony własnoręcznym podpisem, (łącznie 25 000 znaków), zawierający następujące elementy:

   • misję i wizję;
   • cele strategiczne;
   • cele długoterminowe (minimum na 3 lata) i krótkoterminowe (w skali 1 roku) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
   • koncepcję finansowania działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych,

Program realizacji zadań należy złożyć w formie papierowej, a także edytowalnej wersji elektronicznej – na nośniku elektronicznym (np. płycie CD lub pamięci USB lub karcie pamięci). Forma elektroniczna dotyczy wyłącznie programu.

Dołączony program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec nie uwzględniający wszystkich ww. kryteriów skutkuje odrzuceniem oferty. Dopuszczalny limit przekroczenia wskazanej liczby 25 000 znaków programu realizacji zadań to 5%.

l. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec dotyczącej ochrony danych osobowych,

m. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2. Fakultatywne:

a. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomości języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;

b. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

I. Informacje dodatkowe

 1. Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
 2. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 30 września 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ul.Racławicka 56 w Krakowie lub przesłać na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie zwraca, z wyjątkiem wyraźnej prośby uczestnika konkursu zgłoszonej nie później niż do 5 lat od zakończenia konkursu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji elementu oferty, o którym mowa w punkcie I.3.1.k., która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
 5. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 16 listopada 2020 r.
 7. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec oraz program jej działania w oparciu o program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, o którym mowa w punkcie I.3.1.k. – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz U. z 2020 r., poz. 194). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 8. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec można uzyskać w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Zacisze 5 w Krakowie (wejście od ul. Basztowej) – pok. 182, a także pod numerem telefonu (12 63 03 403 lub 404) lub drogą elektroniczną pisząc na adres sekretariat.kdp@umwm.malopolska.pl
 9. Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na www.malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
Konkurs na dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiezłowie i Zamku Lipowiec – treść ogłoszenia w formacie .pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.