Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs na dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku

(Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk)

I. Kwalifikacje wymagane od kandydata:

 1. udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny);
 2. udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym.

II. Umiejętności i kompetencje, jakie ma posiadać kandydat:

 1. doświadczenie zawodowe związane z działalnością muzealną lub pracą związaną
  z ochroną dziedzictwa kulturowego;
 2. doświadczenie w zarządzaniu instytucjami i/lub zespołami ludzkimi.

III. Preferuje się kandydatów posiadających:

 1. wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum;
 2. udokumentowane kwalifikacje uzyskane w toku studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów;
 3. stopnie i tytuły naukowe w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum;
 4. międzynarodowe kontakty w świecie muzealnym;
 5. znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
 6. kwalifikacje zgodne z profilem działalności muzeum;
 7. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, muzeów oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 8. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 9. znajomość przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, zagadnień
  z zakresu finansów publicznych i prawa pracy;
 10. umiejętności organizatorskie oraz pozyskiwania sponsorów;
 11. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku

Głównym zadaniem dyrektora MNG będzie kierowanie całokształtem działalności instytucji samorządowej funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutu Muzeum Narodowego w Gdańsku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 422/XXI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowe w Gdańsku zawartej w Warszawie dnia 23 października 2005 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Pomorskim (wraz z aneksami) oraz programu jej działania.

V. Wymagane dokumenty:

 1. pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku, zawierające podstawowe dane osobowe, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe umożliwiające sprawną komunikację np. adres korespondencyjny/adres e-mail/numer telefonu, a w przypadku dostarczenia dodatkowo danych innych niż wymagane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w ofercie;
 2. życiorys ze wskazaniem okresów zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych
  w instytucjach kultury lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo ze wskazaniem co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów
  z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym;
 3. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum (do 10 stron), opracowany na okres co najmniej pięciu lat, zawierający:

1) wskazanie linii rozwoju Muzeum, w tym koncepcji wystawienniczej i badawczej, szczególnie rozwoju Oddziału Sztuki Dawnej z wykorzystaniem potencjału posiadanych zbiorów, w tym Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga oraz Oddziału Sztuki Nowoczesnej z uwzględnieniem Muzeum Sztuki Współczesnej NOMUS;

2) założenia organizacyjne obejmujące strukturę organizacyjną i podział kompetencji kadry zarządczej, z uwzględnieniem stanowisk zastępców dyrektora (§ 12 ust. 3 Statutu Muzeum);

3) założenia polityki finansowej uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji
i środki zewnętrzne;

 1. jednostronicowe streszczenie programu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wraz ze zgodą na jego upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu;
 2. kopie dokumentów poświadczających staż pracy, posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.);
 3. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440);
 4. oświadczenie o znajomości zakazów wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
  o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1393 z późn. zm.) – informacje na temat ww. zakazów można uzyskać na stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu w zakładce „jednostki organizacyjne – oferty pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych” (przy powyższym ogłoszeniu);
 5. do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt VI stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu. Uchybienia i braki w ofertach będą rozpatrywane zgodnie z art. 16 ust. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty i informacje, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), dot. warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania  Muzeum, a także ogólne informacje na temat jego działalności udostępniają pracownicy Departamentu Kultury UMWP: Renata Wierzchołowska – sprawy merytoryczne (tel. 58 326 82 84) i Magdalena Wonerska – sprawy finansowe (tel. 58 326 82 88). Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Muzeum po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Muzeum (tel. 58 301 68 04 lub 58 301 70 61 w. 229).
 2. Korespondencja z kandydatami prowadzona będzie przy uwzględnieniu danych kontaktowych przez nich wskazanych.
 3. Kandydat ma prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przez złożenie dokumentów kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Nie otwierać – konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku”, podanym imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi prosimy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Kultury

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury UMWP (Gdańsk, ul. Rzeźnicka 58).

Oferty muszą wpłynąć do dnia 12 listopada 2019 roku (wtorek), do godziny 15.45.

Uwaga: dotyczy ofert nadsyłanych pocztą. Nie decyduje data stempla pocztowego!

Termin rozpatrzenia złożonych ofert i zakończenia postępowania konkursowego – do dnia 17 grudnia 2019 roku.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy dyrektor zostanie powołany
na stanowisko na okres od 3 do 7 lat.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani w sposób uwzględniający wskazane przez nich dane kontaktowe.

VII. Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości

Dochowanie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, tj. podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na 4 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż artystyczna, nie było możliwe, z uwagi na fakt, że ww. rozporządzenie weszło w życie na mniej niż cztery miesiące przed zakończeniem pełnienia funkcji przez dotychczasowego dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Uwaga! Poniżej znajdują się załączniki: treść ogłoszenia oraz Oświadczenia informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych!

Konkurs na dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku – treść ogłoszenia

OŚWIADCZENIA i informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.