Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia o konkursie.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

informuje o przesunięciu terminu rozpatrzenia ofert złożonych  w procedurze  konkursu na kandydata  na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz terminu zakończenia postępowania konkursowego zgodnie z uchwałą Nr 752/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 88/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

 W związku z ogłoszonym w dniu 31 stycznia 2020 r. konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie z siedzibą ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków oraz wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, termin rozpatrzenia ofert w ww. postępowaniu konkursowym oraz termin zakończenia postępowania konkursowego przedłuża się do dnia 10 lipca 2020 roku.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA NACZELNEGO

FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania

1.1. Obowiązkowe:

a. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b. minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;

c. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;

d. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Filharmonii;

e. doświadczenie w pracy w sektorze kultury;

f. umiejętność zarządzania zespołem ludzkim;

g. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

h. korzystanie z pełni praw publicznych;

i. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm).

1.2. Fakultatywne, preferowane:

a. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub artystycznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania lub z zakresu prawa;

b. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

c. doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji z obszaru kultury, w szczególności związanej z muzyką lub doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i/lub realizacji i rozliczaniu dużych projektów z dziedziny kultury związanych z muzyką;

d. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

e. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

a. Dyrektor naczelny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie zostanie powołany na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych; wymiar etatu: 1/1;

b. miejsce wykonywania pracy: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, 31-103 Kraków, ul. Zwierzyniecka 1;

c. zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

d. realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;

e. planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie;

f. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia;

g. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki;

h. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki;

i. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;

j. sprawowanie kontroli zarządczej.

3. Dokumenty

3.1. Obowiązkowe.

a. oferta zawierająca wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, opatrzony własnoręcznym podpisem, oraz wszystkie wymagane dokumenty;

b. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;

c. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;

d. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

e. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Należy udokumentować okres wymaganego doświadczenia oraz doświadczenia w pracy w sektorze kultury poprzez dołączenie kopii np.: umów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań;

f. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II.2), o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

g. oświadczenie uczestnika o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

h. oświadczenie uczestnika, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;

i. oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;

j. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (zgodnie z wzorem), opatrzony własnoręcznym podpisem, (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierający następujące elementy:

  • misję i wizję;
  • cele strategiczne;
  • cele długoterminowe (minimum na 3 sezony artystyczne) i krótkoterminowe (w skali 1 sezonu artystycznego) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
  • koncepcję finansowania działalności Filharmonii Karola Szymanowskiego w Krakowie umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych;

k. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie dotyczącej ochrony danych osobowych;

l. oświadczenie uczestnika ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2. Fakultatywne:

a. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomości języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;

b. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe

 1. Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
 2. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 3 marca 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub przesłać na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji elementu oferty, o którym mowa w punkcie 3.1.j., która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
 5. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 31 maja 2020 r.
 7. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz program jej działania w oparciu o program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, o którym mowa w pkt I 3.1 lit. j – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 8. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie można uzyskać w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Zacisze 5 w Krakowie (wejście od ul. Worcella) – pok. nr 182 lub 181, a także pod numerem telefonu (12 63 03 270 lub 404) lub drogą elektroniczną pisząc na adres sekretariat.kdp@umwm.malopolska.pl.
 9. Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – ogłoszenie o konkursie w formacie .pdf

UCHWAŁA Nr 752/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 88/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.