Prezydent Radomia ogłosił konkurs na dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska” w Radomiu. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Prezydent Miasta Radomia

na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu,

z siedzibą przy ul. Jacka Malczewskiego 16

 

I. Kwalifikacje, umiejętności i kompetencje wymagane od kandydata:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury;

3) minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu w  kulturze – staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub praktyka w kierowaniu zespołem przy realizacji projektów kulturalnych lub prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu kultury;

4) znajomość przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z zakresu funkcjonowania domów kultury, muzeów oraz finansów publicznych;

5) znajomość języka obcego kongresowego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych;

6) niekaralność;

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

 

II. Dodatkowo preferowane umiejętności i kompetencje:

1) doświadczenie przy realizacji ogólnopolskich lub międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych;

2) doświadczenie w kierowaniu zespołem nie mniejszym niż 20 osób;

3) doświadczenie przy realizacji projektów inwestycyjnych;

4) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;

5) doświadczenie w pracy w domu kultury lub muzeum i znajomość specyfiki pracy tych instytucji;

6) ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie zarządzania w kulturze.

 

III. Zadania realizowane przez dyrektora:

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) organizacja pracy OKiSz „Resursa Obywatelska” w sposób zapewniający realizację zadań statutowych;

2) ustalanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej oraz planów finansowych
i merytorycznych instytucji;

3) ustalenie organizacji wewnętrznej instytucji;

4) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej instytucji;

5) wykonywanie, w rozumieniu kodeksu pracy, czynności za pracodawcę wobec pracowników instytucji;

6) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

7) dysponowanie środkami finansowymi instytucji, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie i celem na jaki zostały zaplanowane;

 

IV. Wymagane dokumenty:

1) własnoręcznie podpisany życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający adres, nr telefonu i adres do korespondencji elektronicznej;

2) autorski, opatrzony własnoręcznym podpisem, pisemny program realizacji zadań
w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju OKiSz „Resursa Obywatelska” w Radomiu, z uwzględnieniem możliwości finansowych instytucji, obejmujący okres trzech lat, począwszy od stycznia 2021r., zawierający m.in. model zarządzania, plan rozwoju oraz pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, plan działań merytorycznych,
z uwzględnieniem działalności w głównej siedzibie instytucji oraz w części działu muzealnego w Kamienicy Deskurów;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) dokumentacja potwierdzająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w sferze kultury oraz dokumentacja potwierdzająca minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu w sferze kultury (kserokopie: świadectw pracy, zaświadczeń, umów, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej);

5) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) na potrzeby postępowania konkursowego;

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o znajomości jednego języka obcego kongresowego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych;

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie;

8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był on karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 1440 z późn. zm.);

9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

10) w przypadku spełniania kryteriów preferowanych, dokumenty potwierdzające ich spełnienie (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, dyplomy, referencje, kopie zaświadczeń lub świadectw pracy, umów cywilno – prawnych);

11) nośnik elektroniczny zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt. 1-10.

 

V. Inne informacje

1) Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Radomia i posiada osobowość prawną. Instytucja prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą oraz zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców Radomia. Zajmuje się propagowaniem lokalnej historii i tradycji, promocją miasta Radomia oraz kultury polskiej i zagranicznej. Do zakresu jej działania należy działalność ogólnokulturalna i muzealna.

2) Z warunkami organizacyjno-finansowymi OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu oraz informacjami o jego działalności uczestnicy Konkursu mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Radomiu, w Wydziale Kultury ul. Żeromskiego 53 (tel. 48 36 20 256 – 257), po uprzednim umówieniu telefonicznym oraz w OKiSz Resursa Obywatelska, ul. Malczewskiego 16 (tel. 48 362 42 63).

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do dnia 17 sierpnia 2020 r., do godz. 12.00  (decyduje data wpływu do UM w Radomiu) pod adres: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, Biuro Kadr i Szkoleń, pok. 111, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora OKiSz Resursa Obywatelska – NIE OTWIERAĆ”. Oferty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie strony oferty i załączonych dokumentów powinny być ponumerowane.

VII. Termin rozpatrzenia ofert

Oferty będą rozpatrzone nie później niż do dnia 15 października 2020 r.

Konkurs na dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu – treść ogłoszenia

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.