Prezydent Sopotu ogłosił konkurs na dyrektora Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury: Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

  1. Kryteria niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy, w tym przynajmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym lub 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;

3) co najmniej 10-letnie doświadczenie w działalności związanej ze sztuką;

4) obywatelstwo polskie lub innego niż Polska państwa UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

5) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.
z 2021 r. poz.627);

6) znajomość przynajmniej jednego z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego w stopniu pozwalającym na nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;

7) spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

10) terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.

  1. Wymagane dokumenty:

1) podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie;

2) własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy z ponumerowanymi stronami, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia;

3) autorskie opracowanie koncepcji programowej Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie na min. 3 lata (maksymalnie na 7 lat) uwzględniające możliwości budżetowe instytucji. Koncepcja musi zawierać co najmniej:

a) zarys strategii rozwoju instytucji z uwzględnieniem projektów ważnych dla miasta, między innymi: Festiwalu Fotografii „W ramach Sopotu”, Międzynarodowych Spotkań Performerów, miejskiej galerii zewnętrznej, rozbudowy kolekcji „Szkoły sopockiej”;

b) szczegółowy opis programu działalności Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie;

c) plan organizacyjno-finansowy dla instytucji (w tym projekt struktury organizacyjnej, polityki finansowej, modelu zarządzania, itp.);

d) plan pozyskiwania środków pozabudżetowych w celu wzmocnienia działalności instytucji;

e) plan współpracy galerii z innymi instytucjami/podmiotami, w tym również plan współpracy międzynarodowej;

f) plan efektywnego wykorzystania zasobów instytucji oraz gospodarowania zbiorami Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie;

g) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie np.: dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);

4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie np.: świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy);

5) własnoręcznie podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia;

6) w przypadku cudzoziemca kopia (poświadczona własnoręcznie, z datą,
za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz.627);

7) dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.);

8) skan dokumentów określonych w pkt. 1, 2, i 3 na nośniku elektronicznym (pendrive lub płyta CD)

9) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez osobę przystępującą do konkursu.

Wniosek wraz załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Miasta Sopotu, Wydział Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub złożyć w Kancelarii Ogólnej – pok. nr 16 (adres jak wyżej)
w terminie do 31 stycznia 2022 roku.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie bip.sopot.pl w zakładce Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Konkurs na dyrektora Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie – treść ogłoszenia w formacie pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.