Prezydent Suwałk ogłosił konkurs na dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko
dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji:

Suwalski Ośrodek Kultury

Papieża Jana Pawła II 5

16-400 Suwałki

II. Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki studiów: ekonomia, prawo, bądź z zakresu zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, animacji społeczno-kulturalnej, pedagogiki kulturalno-oświatowej bądź pokrewne lub studia podyplomowe o podanych kierunkach.
 2. Co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.
 6. Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego.

III. Posiadane umiejętności i kompetencje:

 1. Wiedza na temat działalności statutowej Suwalskiego Ośrodka Kultury.
 2. Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 10-osobowym zespołem ludzkim.
 3. Zdolności menadżerskie oraz organizatorskie.
 4. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza domów kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązującymi w tych instytucjach, a także prawa zamówień publicznych.
 5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury:

Głównym zadaniem dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury będzie kierowanie całokształtem działalności jednostki będącej miejską samorządową instytucją kultury funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r. poz. 2020) oraz statutu Suwalskiego Ośrodka Kultury stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX/191/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Suwalskiego Ośrodka Kultury zmienionego uchwałą nr XLI/516/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. i uchwałą nr XX/254/2020 z dnia 18 marca 2020 r.

V. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:

 1. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem.
 4. Kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń poświadczających ukończenie wyższych studiów magisterskich lub podyplomowych oraz posiadanych kwalifikacji, poświadczone za zgodność z oryginałem przez odpowiedni podmiot/kandydata.
 5. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, poświadczone za zgodność z oryginałem przez odpowiedni podmiot/kandydata.
 6. Kopia posiadanego przez kandydata aktualnego zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez odpowiedni podmiot lub kandydata. W przypadku gdy kandydat nie posiada w/w dokumentu, dopuszcza się oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 9. Oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz klauzulę informacyjną,
  o następującej treści:

1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ………………………………………………. (imię i nazwisko) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w Konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Niniejsze oświadczenie jest zgodą  w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

2) Obowiązek informacyjny:

a) Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Prezydent Miasta Suwałk,
87 562 80 00.

b) W sprawie danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: iod@um.suwalki.pl.

c) Pani/Pana dane (podane przez Panią/Pana) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w Konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę.

d) Pani/Pana dane nie będą przekazywane.

e) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 90 dni. Po tym okresie dokumenty kandydatów będą dostępne do odbioru w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 128. Dokumenty nieodebrane zostaną trwale zniszczone.

f) W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia zakresu, w którym są przetwarzane.

g) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych.

h) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do właściwej realizacji zadania.

i) Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podane w Ogłoszeniu o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.”

10. Autorska koncepcja organizacyjna, finansowa i programowa Suwalskiego Ośrodka Kultury (maksymalnie do 15 stron A4), z uwzględnieniem:

1) wizji programu obejmującego działalność kulturalną i edukacyjną Suwalskiego Ośrodka Kultury z zachowaniem celu działalności tej instytucji oraz zgodności z polityką kulturalną Miasta Suwałk, Strategią Rozwoju Suwalskiego Ośrodka Kultury,

2) programu współpracy z innymi instytucjami i ośrodkami z regionu, kraju oraz zagranicy (realizacja wspólnych przedsięwzięć, promocja),

3) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

4) organizacji i współorganizacji cyklicznych imprez oraz imprez promujących Suwałki
w kraju i zagranicą,

5) propozycji pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,

6) efektywnego wykorzystania bazy lokalowej.

 1.  Koncepcja powinna być dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej
  w sposób uniemożliwiający jej edycję (np. PDF) na płycie CD lub pamięci USB.
 2. Dokumenty organizacyjno-finansowe niezbędne do opracowania koncepcji działalności Suwalskiego Ośrodka Kultury będą dostępne w holu siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 87 563 56 13.
 3. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub rekomendacje.
 4. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury”. W kopercie powinna być podana informacja o adresie zwrotnym, numerze telefonu kontaktowego oraz adresie poczty elektronicznej kandydata.
 5. Ofertę przystąpienia do niniejszego konkursu należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 4-5, lub przesyłką listową, do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 6. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

VI. Postępowanie konkursowe

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Zarządzenia
  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk i odbędzie się w dwóch etapach:

 1) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,

 2) II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 1. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i telefonicznie.
 2. Zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o konkursie.
 3. Za termin zakończenia postępowania konkursowego uznaje się dzień podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora SOK (lub stwierdzenia braku wyboru kandydata).
 4. Ostateczną decyzję w sprawie powołania kandydata na stanowisko dyrektora SOK wyłonionego w konkursie, podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

VII. Powołanie kandydata

 1. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora SOK zostanie zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności SOK oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r. poz. 2020). Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na dyrektora, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje niepowołanie na to stanowisko.
 2. Po podjęciu przez Prezydenta Miasta Suwałk decyzji o wyborze kandydata na dyrektora SOK, wybrany kandydat zostanie powołany na dyrektora SOK na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Konkursie na dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury – treść ogłoszenia w formacie pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.