Prezydent Będzina ogłosił konkurs na dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

WOr.2111.1.2020                                                                Będzin, dnia 02 czerwca 2020 roku

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE
Z SIEDZIBĄ I ADRESEM PRZY UL. TEATRALNEJ 4, 42-500 BĘDZIN

 

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
a) wykształcenie wyższe (preferowane uzyskaniem dyplomu w jednej z dziedzin związanych z podstawową działalnością teatru),
b) co najmniej 3-letni staż pracy (preferowane w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury i twórczością artystyczną),
c) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz znajomości przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i samorządowej instytucji kultury,
d) posiadanie umiejętności menedżerskich ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do zarządzania teatrem,
e) posiadanie umiejętności sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem.
  2.  Dodatkowym atutem kandydata będzie:
a) ukończenie studiów podyplomowych lub szkoleń z zakresu zarządzania kulturą,
b) znajomość języków obcych.
3. Kandydaci nie mogą być karani:
a) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1440 z późniejszymi zmianami).
4. Zadania dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju
  Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
  Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
  Do zadań Dyrektora należeć będzie w szczególności:
  a) zachowanie dotychczasowego profilu działalności teatru, z możliwością poszerzenia jego kręgu odbiorców,
  b) poszerzenie oferty Teatru skierowanej do młodzieży i dorosłych,
  c) pozyskiwanie nowych funduszy na działalność Teatru,
  d) zarządzanie Teatrem w zakresie jego działalności artystycznej, jak również we wszystkich aspektach organizacyjno-finansowych.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora,
b) oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
d) referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe,
e) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,
f) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
g) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1440 z późniejszymi zmianami),
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),
5. Wnioski kandydatów wraz z wszystkimi dokumentami mają być przesłane w zapieczętowanych kopertach z napisem „Konkurs na kandydata na Dyrektora TDZ” na adres Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w terminie do 01 lipca 2020 roku, do godziny 15.30 (decyduje data wpływu). Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków kandydatów – 06 lipca 2020 roku. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 21 lipca 2020 roku.
6. Kandydaci mogą zapoznać się z dokumentami i informacjami dotyczącymi warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie oraz z informacjami o działalności instytucji kultury, w siedzibie instytucji (tel. 32 269-89-12).
7. Warunki organizacyjno – finansowe działalności teatru oraz statut teatru są również dostępne na stronie internetowej Miasta Będzina www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).
8. Bliższych informacji o konkursie udziela I Wiceprezydent Miasta Będzina Pani Aneta Witkowska-Złocka pod numerem tel. 32 267 92 30.
9. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                                                                                               Prezydent Miasta Będzina

                                                                                                 /-/ Łukasz Komoniewski

 

Konkurs na dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie – treść ogłoszenia w formacie .pdf 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.