Zarząd Powiatu Nowotarskiego ponownie ogłosił konkurs na dyrektora Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Zarząd Powiatu Nowotarskiego

ponownie ogłasza konkurs

    na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej

Powiatu Nowotarskiego Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju

z siedzibą 34-700 Rabka-Zdrój przy ul. Orkana 3c

 

I. Niezbędne Wymagania konkursowe – kwalifikacje, umiejętności, kompetencje kandydatów 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących wymogów:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym,

5) wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie,

6) co najmniej 5 letnia udokumentowana działalność kulturalna lub artystyczna w instytucjach kultury lub instytucjach artystycznych, w tym 3 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych z działalnością kulturalną,

7) doświadczenie w realizacji projektów artystycznych, w tym teatralnych,

8) znajomość zagadnień i procedur związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

9) znajomość specyfiki funkcjonowania artystycznej instytucji kultury i problematyki z zakresu teatru lalek,

10) znajomość przepisów prawnych dotyczących :

  • organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
  • samorządu powiatowego
  • finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury,
  • zamówień publicznych,
  • prawa pracy
  • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 

II. Wymagania dodatkowe kandydata/kandydatki na stanowisko dyrektora Teatru:

 1. predyspozycje menadżerskie i umiejętność zarządzania zespołem,
 2. preferowane wykształcenie specjalistyczne o kierunku aktorskim, reżyserskim, lalkarskim, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania,
 3. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
 4. ukończone kursy lub szkolenia z zakresu dziedzin kulturalnych, zarządzania, ekonomii, pozyskiwania środków unijnych,
 5. współpraca z lokalnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi,
 6. umiejętność prowadzenia negocjacji,
 7. kreatywność, dyspozycyjność, inicjatywność i efektywność w działaniu.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Teatru. 

 1. Zarządzanie Teatrem i reprezentowanie instytucji na zewnątrz.
 2. Odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji w aspekcie: realizacji zadań statutowych, działalności administracyjnej, gospodarki finansowej oraz właściwego zarządzania mieniem
 3. Kierowanie zakładem pracy, wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Teatrze.
 4. Bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej instytucji.
 5. Przedstawianie Organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem działalności instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Organizatora.
 6. Określenie planów bieżącej działalności oraz planów rozwoju Teatru, w tym realizowanie postanowień umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju oraz programu jego działania, która zostanie zawarta z dyrektorem.
 7. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność instytucji.
 8. Racjonalizacja wydatków instytucji oraz ich dokonywanie w sposób celowy przy optymalnym doborze metod i środków umożliwiających terminową realizację zadań.

 

IV. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów.

 1. Oferty, składane przez osoby przystępujące do konkursu, powinny zawierać następujące dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu, z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru,

2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju na pięć sezonów artystycznych, o max. objętości 10 stron formatu A4, czcionką: Times New Roman 12, zwierający między innymi:

  • określenie wizji działalności, celów strategicznych i kierunków rozwoju Teatru,
  • koncepcję programowo-artystyczną działalności teatralnej uwzględniającą zarys planów repertuarowych, współpracę z artystami, działania edukacyjne, oraz promocyjne,
  • zakres współpracy z artystami, podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji działań statutowych,
  • odniesienie do struktury organizacyjnej Teatru, wykorzystania obiektów, warunków finansowych instytucji oraz działań remontowych i inwestycyjnych.

Autorski program, o którym mowa w pkt 2, powinien opierać się na dotychczasowym dorobku i tradycjach Teatru oraz jego zasobach, powinien też być zgodny z celami i zadaniami statutowymi, jak też uwzględniać dokumenty strategiczne Powiatu, w tym Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022 .

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) wykaz zrealizowanych projektów teatralnych/pracy artystycznej związanej z teatrem lub z działalnością instytucji kultury w pięciu ostatnich latach, z krótkim opisem,

5) wykaz zrealizowanych projektów, na które pozyskano środki finansowe, w ciągu ostatnich pięciu lat,

6) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (tj. dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o stopniach),

7) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia),

8) kopie dokumentów potwierdzających kompetencje i umiejętności (rekomendacje, opinie),

9) kopia certyfikatu potwierdzająca znajomość języka obcego w mowie i piśmie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym,

10) oświadczenia:

a) o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

c) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.),

d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe,

e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestniczenia w postępowaniu konkursowym, w przypadku przedłożenia dodatkowych innych dokumentów lub danych niż wskazane powyżej,

f) Klauzula informacyjna w procesie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

g) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Oświadczenia, o których mowa w pkt 10 lit a-e powinny być złożone wg wzoru stanowiącego (załącznik Nr 3 do ogłoszenia).

11) dane kontaktowe: w tym adres do korespondencji elektronicznej lub telefon.

 1. Kopie dokumentów powinny być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, wraz z datą.
 2. Oświadczenie i złożone dokumenty powinny być  podpisane własnoręcznie przez kandydata i opatrzone datą, a strony dokumentów ponumerowane.
 3. Oferta osoby przystępującej do konkursu może też dodatkowo zawierać kopie: posiadanych opinii lub referencji, dodatkowych certyfikatów, posiadanych tytułów i stopni naukowych, informacji o dodatkowych umiejętnościach czy kwalifikacjach.

 

V. Organizator udostępnia osobom zainteresowanym udziałem w konkursie, w zakresie niezbędnym do złożenia oferty:

 1. Dokumenty dotyczące warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdrój, w tym statut, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe.
 2. Informacje o działalności Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdrój.

Z dokumentami, o których mowa powyżej można zapoznać się w Wydziale Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ pok. 4.18, III piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Osoba do kontaktu:
Inspektor  Piotr Klimowski
adres e-mail: bezpieczenstwo@nowotarski.pl, telefon: 18 26 61 337

 

VI. Miejsce i termin składania dokumentów

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – NIE OTWIERAĆ”, na adres: Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ lub złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w Biurze Obsługi Klienta (parter), ul. Bolesława Wstydliwego 14.

Oferty należy złożyć  na podany adres  w terminie 32 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie tj. do dnia 04.07.2022 r. do godz. 15:30.

O zachowaniu wskazanego terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Oferty, które wpłyną na podany adres w innym niż wskazany wyżej  termin, nie będą rozpatrywane.

VII. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert ustala się do dnia 31 sierpnia 2022 r. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

VIII. Informacje pozostałe

 1. Informacje o prowadzonym postępowaniu konkursowym, w tym Komisji Konkursowej, będą zamieszczane na stronie internetowej nowotarski.pl.
 2. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora odbywa się przy uwzględnieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Objęcie stanowiska dyrektora Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju, na okres do pięciu  sezonów artystycznych, planowane jest od 1 września 2022 r.
 4. Oferty, które zostały złożone w terminie, nie podlegają zwrotowi.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP organizatora konkursu w zakładce Praca oraz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Konkurs na dyrektora Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – treść ogłoszenia w formacie .pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.