Prezydent Rzeszowa ogłosił konkurs na dyrektora Teatru “Maska”. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Prezydent Miasta Rzeszowa

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko

Dyrektora Teatru „Maska” w Rzeszowie

 

I. Wymagania formalne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,

2) co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej
3 lata,

3) co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w instytucji kultury lub innych podmiotach realizujących zadania z zakresu przedsięwzięć kulturalnych lub związane ze współpracą z instytucją w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych,

4) obywatelstwo polskie,

5) kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust, 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),

7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,

2) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację zadań związanych
z działalnością Teatru „Maska”.

 

III. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.

Teatr „Maska” w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13.

 

IV. Zadania Dyrektora Teatru „Maska”:

1) zatwierdza plany artystyczne i repertuarowe Teatru, przy ustaleniu planów artystycznych i repertuarowych zasięga opinii Rady Artystyczno-Programowej,

2) koordynuje przygotowanie projektów planu budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania,

3) sprawuje ogólny nadzór nad celowym i efektywnym wykorzystaniem środków finansowych,

4) nadzoruje bezpośrednio wykonanie zadań przez komórki organizacyjne podporządkowane mu zgodnie ze strukturą organizacyjną,

5) podejmuje działania w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, korzystając w tym zakresie z ustaleń przeglądów warunków pracy.

V. Wymagane dokumenty od osób przystępujących do konkursu

1) życiorys (CV), zawierający przebieg pracy zawodowej, a w szczególności informację o zajmowanych stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowniczymi,

2) podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko Dyrektora z własnoręcznym podpisem,

3) autorska koncepcja programowo – organizacyjna Teatru „Maska”, w formie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury, który powinien w szczególności:

  • obejmować okres trzech sezonów artystycznych,
  • uwzględniać postanowienie statutu Teatru „Maska” oraz uwarunkowania organizacyjno – finansowe instytucji,
  • zawierać koncepcję organizacyjną dotyczącą funkcjonowania Teatru „Maska”.

4) kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie,

7) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata),

8) informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem,

10) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),

11) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,

12) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych
w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Teatru „Maska” w Rzeszowie.

Wszystkie dokumenty, o których mowa wyżej winny zawierać oznaczenia stron.

VI. Sposób udostępnienia przez Organizatora dokumentów i informacji, dotyczących warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Teatru „Maska”.

Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Teatru  „Maska” w Rzeszowie, można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 11, pok. 2, a także pod numerem tel. 17 875 47 70 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: kultura@erzeszow.pl.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

1) Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji wraz z numerem telefonu kontaktowego, a także adnotację o następującej treści: Konkurs na stanowisko Dyrektora Teatru „Maska” w Rzeszowie.

2) Dokumenty należy składać osobiście lub listem poleconym na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek  12, 35-064 Rzeszów do dnia 29 lutego 2024 r.

3) Dokumenty doręczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów doręczonych listem poleconym – decyduje data stempla pocztowego.

4) Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert: do 31 maja 2024 r.

VIII. Informacje dodatkowe:

1) Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone
w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

2) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – na piśmie oraz telefonicznie.

3) Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu wyboru kandydata na stanowisko Teatru „Maska” w Rzeszowie zostanie opublikowany na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

4) Wzory wymaganych oświadczeń Kandydata są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Prezydent Miasta Rzeszowa 

            Konrad FijołeK

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.