Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury – zapoznaj się z treścią ogłoszenia o konkursie.

Załącznik do Zarządzenia nr 1041/2019
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 21.06.2019 r.

Prezydent m. st. Warszawy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1A

Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury.

1. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagania obligatoryjne:

1) obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
2) wykształcenie wyższe magisterskie;
3) co najmniej 5-letni staż pracy wynikający z:
a) zatrudnienia albo okresów wliczanych do zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych, w tym 4-letni na stanowiskach kierowniczych
lub
b) prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych
lub
c) kierowania fundacją lub stowarzyszeniem, którego głównym celem statutowym jest upowszechnianie kultury;
4) co najmniej 4-letni staż pracy w instytucji kultury lub 4-letnia współpraca z instytucją kultury (dopuszczalna współpraca realizowana na podstawie umów cywilno-prawnych innych niż umowa o pracę);
5) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi;
9) terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

2. Merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagania obligatoryjne:

1) znajomość języka polskiego;
2) znajomość aktów prawnych: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo prasowe, statutu Wawerskiego Centrum Kultury;
3) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej dzielnicy Wawer m.st. Warszawy;
4) doświadczenie w kreowaniu i organizacji wydarzeń artystycznych;
5) doświadczenie w kreowaniu i organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej;
6) doświadczenie w organizacji imprez plenerowych w tym imprez masowych;
7) znajomość metod zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji oraz planowania.

3. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1) znajomość zagadnień dotyczących techniki scenicznej w stopniu umożliwiającym skuteczny nadzór merytoryczny nad wyposażeniem placówki w niezbędną aparaturę nagłaśniającą, oświetleniową i multimedialną;
2) studia podyplomowe z zakresu zarządzania;
3) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych,
w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych;
4) znajomość specyfiki działalności i doświadczenie w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego;
5) znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
6) umiejętność kierowania zespołem i zdolności menedżerskie;
7) umiejętność kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich;
8) kreatywność, dynamika, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

4. Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:
1) współpraca w sferze kultury ze środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, a także na forum miejskim, krajowym i międzynarodowym;
2) inicjowanie i koordynacja współdziałania Wawerskiego Centrum Kultury z innymi placówkami kultury oraz podmiotami działalności kulturalnej i społecznej;
3) organizacja spraw związanych z rozwojem amatorskiego ruchu artystycznego;
4) opracowywanie programu działalności Wawerskiego Centrum Kultury oraz dbałość o jego wdrożenie i realizację;
5) przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami;
6) zarządzanie mieniem Wawerskiego Centrum Kultury;
7) nadzór nad zadaniami filii Wawerskiego Centrum Kultury;
8) ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;
9) kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;
10) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu, awansowaniu, nagradzaniu, karaniu karami porządkowymi i zwalnianiu pracowników Wawerskiego Centrum Kultury
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
11) analiza i wybór ofert w zakresie programów artystycznych Wawerskiego Centrum Kultury;
12) nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez;
13) kierowanie bieżącą działalnością Wawerskiego Centrum Kultury;
14) zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych
z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie zarządzeń, pism okólnych i komunikatów niezbędnych do prawidłowego działania Wawerskiego Centrum Kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
15) ustalenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych i bezpośrednio podległym pracownikom Wawerskiego Centrum Kultury;
16) organizowanie obsługi prawnej Wawerskiego Centrum Kultury;
17) nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych;
18) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych.

5. Oferty składane przez na kandydata na stanowisko dyrektora muszą zawierać następujące dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury – podpisane odręcznie;
2) podpisane odręcznie CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności;
3) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy w tym 4-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku kontynuacji zatrudnienia, zakresy obowiązków) – dopuszcza się złożenie kserokopii
lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do rejestru CEIDG
lub w przypadku kierowania fundacją lub stowarzyszeniem informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) dokumenty potwierdzające 4-letni staż pracy w instytucji kultury lub 4-letnią współpracę z instytucją kultury (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku kontynuacji zatrudnienia, zakresy obowiązków) – dopuszcza się złożenie kserokopii;
5) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach – dopuszcza się złożenie kserokopii;
6) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
7) pisemne opracowanie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Wawerskiego Centrum Kultury, w perspektywie najbliższych 5 lat,
z uwzględnieniem statutu i warunków organizacyjno-finansowych działalności Wawerskiego Centrum Kultury, dalej „Program” (Program powinien zostać dostarczony w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC, DOCX, RTF lub PDF) o objętości maksymalnej do 10 stron formatu A4;
8) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat posiada znajomość aktów prawnych: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy
o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo prasowe, statutu Wawerskiego Centrum Kultury;
10) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
12) podpisane odręcznie oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karnoskarbowe;
13) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
14) podpisane odręcznie oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zamknięcia przed powołaniem na stanowisko;
15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb jego realizacji
i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018r. poz. 1000 i 669 oraz z 2019r. poz. 730)
16) podpisane odręcznie oświadczenie, że po zakończeniu konkursu kandydat, który zostanie zarekomendowany przez komisję konkursową do powołania na stanowisko dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury, wyraża zgodę na upublicznienie opracowanego Programu zadań Wawerskiego Centrum Kultury, o którym mowa w pkt. 7;
17) adres e-mail kandydata do korespondencji elektronicznej.

Do oferty mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

Opracowany Program, powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Strategia #2030), a także być zgodna ze statutem Wawerskiego Centrum Kultury.

Od autora Programu szczególnie oczekujemy:
– opracowania planu organizacyjnego wraz z terminarzem dotyczącego kontynuacji działalności merytorycznej placówki kulturalnej;
– opracowania planu stworzenia satysfakcjonującej społeczność lokalną oraz zgodną z jej aspiracjami i potrzebami oferty cyklicznych zajęć warsztatowych: artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych oraz pozwalającą na ekspresję artystyczną, w tym inspirowaną lokalną tradycją i historią;
– opracowania założeń organizacyjnych i programowych działań prezentacyjnych w zakresie muzyki, teatru, filmu i sztuk plastycznych umożliwiających kreowanie i kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Wawra oraz umożliwiających kontakt społeczności lokalnej z różnorodnymi przejawami kultury profesjonalnej i amatorskiej;
– określenia pozycji, jaką docelowo będzie zajmować placówka na kulturalnej mapie Wawra i Warszawy;
– określenia form współpracy między Wawerskim Centrum Kultury a podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, a także z artystami i twórcami, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz społecznością lokalną;
– opracowania założeń i planów komunikacyjno – informacyjnych na rzecz budowy wizerunku Wawerskiego Centrum Kultury i promocji jego działalności;
– uwzględnienia specyfiki placówki wynikającej z lokalizacji instytucji.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim.

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury, jego Program, zgodnie z zapisami art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa w dniach i godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Wawer (poniedziałki w godz. 8.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury. Nie otwierać.”.

Oferty muszą wpłynąć na podany adres w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury.
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 50 dni od końcowego terminu składania ofert.
Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych odnoszących się do działalności Wawerskiego Centrum Kultury udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1 pok. 305, tel. (22) 443 69 96,
e-mail: dstec@um.warszawa.pl

Osoby zainteresowane wizytą w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer proszone są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania.

W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy i na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer.

Prawidłowe zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. Uczestnicy otrzymają mailowe zawiadomienie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Poprzez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

Ofert nie odsyłamy.
Dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych wniosków, jednakże nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Po upływie tego okresu wnioski odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Pobierz ogłoszenie ws konkursu na dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury w formacie .pdf

Pobierz Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury w formacie .pdf

Ogłoszenie płatne

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.