Prezydent Szczecina ogłosił konkurs na dyrektora instytucji kultury – Willa Lentza. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO:
DYREKTORA WILLI LENTZA
Z SIEDZIBĄ PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 84
W SZCZECINIE

I. Formalne kryteria wyboru, w tym oczekiwane kwalifikacje
1. wymagania obligatoryjne:
1) udokumentowany co najmniej 4-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
w sektorze kultury lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
2) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane humanistyczne lub artystyczne),
3) znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym funkcjonowania publicznych instytucji kultury,
4) znajomość zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, w tym znajomość środowisk i instytucji, krajowych oraz zagranicznych, których celem działalności jest ochrona, prezentacja i promocja dziedzictwa kulturowego,
5) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Willi Lentza w Szczecinie,
6) doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów kulturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
7) umiejętności zarządzania zespołem pracowników.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i realizacji projektów (w tym autorskich) w dziedzinie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem działalności wystawienniczej, wydawniczej oraz badawczej i naukowej o randze krajowej i międzynarodowej,
2) znajomość języka obcego (język angielski lub niemiecki),
3) ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu: zarządzania
w kulturze, ochrony zabytków, historii Sztuki, ekonomii,
4) autorski dorobek w przynajmniej jednej z dziedzin reprezentowanych w Willi Lentza (dziedzictwo i historia sztuki, sztuki wizualne i film, teatr, literatura, muzyka).

II. Wymagane dokumenty:
1) pisemny wniosek o przystąpieniu do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Willi Lentza w Szczecinie,
2) odpis(-y) lub kserokopia(-e) dyplomu(-ów) ukończenia studiów wyższych,
3) kwestionariusz osobowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej ,
4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury powinno zostać udokumentowane wpisem z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),
5) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6) autorska koncepcja programowo-organizacyjna Willi Lentza, obejmująca okres
czterech lat (od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.), która powinna zawierać co najmniej takie elementy, jak:
a) opis wizji i misji instytucji,
b) opis działalności i rozwoju instytucji w okresie od 1 lipca 2021 r.
do 31 grudnia 2024 r., zgodnie z zakresem działania Willi Lentza określonym w jej statucie oraz przy uwzględnieniu stanowiska Rady Programowej Willi Lentza w zakresie prowadzenia instytucji,
c) propozycje rozwiązań organizacyjnych, dotyczących instytucji,
d) propozycje programowe, w tym o charakterze cyklicznym,
e) program działalności edukacyjnej, wystawienniczej, wydawniczej,
f) plan współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz z innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi,
g) strategia promocji instytucji,
h) sposoby pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;

uwaga: koncepcja programowo-organizacyjna Willi Lentza powinna być opracowana
w formie pisemnej oraz powinna zawierać się maksymalnie na 10 stronach formatu A4 (przy zastosowaniu czcionki Times New Roman 12);

7) kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
8) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,
9) zgoda kandydata o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach, w celu prowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Willi Lentza z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie”.

III. Dodatkowe dokumenty:
Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Willi Lentza z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie *

IV. Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć lub przesłać do Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin) do dnia 02 kwietnia 2021 r. w zamkniętych kopertach z napisem: “KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA WILLI LENTZA W SZCZECINIE”.
V. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków wyznaczony zostaje na dzień
12 kwietnia 2021 r.
VI. W Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin można uzyskać informacje na temat:
1) przewidywanej wysokości dotacji podmiotowej na rok 2021 r. i lata następne,
2) przewidywanej wysokości środków na inwestycje w 2021 r. i lata następne,
3) planów i warunków technicznych nieruchomości (obiektu Willi Lentza oraz przyległego terenu),
4) Statutu Willi Lentza,
5) stanowiska Rady Programowej Willi Lentza w zakresie prowadzenia instytucji.
Kontakt: sekretariat Wydziału Kultury – nr tel. 91 4245 651 lub 91 4245 910 (mail: ccichy@um.szczecin.pl)

* Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w konkursie na kandydata
na stanowisko Dyrektora Willi Lentza z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
Administratorem danych osobowych osób fizycznych – kandydatów uczestniczących w konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Willi Lentza z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie jest Gmina Miasto Szczecin.
1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin – Urzędzie Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: 91 42 45 702,e-mail: iod@um.szczecin.pl
2. Dane osobowe kandydata na stanowisko Dyrektora Willi Lentza z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie dyrektora Willi Lentza w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych;
3) prawo do usunięcia danych;
4) prawo ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6) prawo do cofnięcia zgody;
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl.

Konkurs na dyrektora Willi Lentza w Szczecinie – treść ogłoszenia w formacie pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.