Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W RZESZOWIE
ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Wymagania obowiązkowe:?
  a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
  b) minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym;
  c) znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
  d) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
  e) znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie;
  f) predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzkim;
  g) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
  h) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  i) niekaralność za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe;
  j) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.)
 1. Wymagania dodatkowe, preferowane:
  a) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie np.: kierunki artystyczne humanistyczne lub społeczne;
  b) ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, historii sztuki, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
  c) znajomości specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

II. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

 1. Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zostanie powołany na okres 3 lat.; wymiar etatu 1/1. Miejscem wykonywania pracy będzie Wojewódzkie Dom Kultury w Rzeszowie przy ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów.
 2. Zakres wykonywanych obowiązków
  a) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych;
  b) koordynowanie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, bhp i ppoż.;
  c) reprezentowanie Wojewódzkiego Domu Kultury na zewnątrz;
  d) nadzór nad kadrą kierowniczą;
  e) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej
  f) nadzór nad majątkiem i mieniem Wojewódzkiego Domu Kultury;
  g) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
  h) przedstawianie organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji;
  i) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym
  i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;
  j) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Wojewódzkiego Domu Kultury;
  k) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.

III. Dokumenty:

 1. Obowiązkowe:
  a) oferta kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie wraz z listem motywacyjnym, opatrzone własnoręcznym podpisem,
  b) życiorys(CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
  c) oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem), opatrzone własnoręcznym podpisem;
  d) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  e) kopie dokumentów potwierdzających okres 3 – letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym;
  f) oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego;/
  g) oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego składania dokumentów (określonego w pkt. IV. 1.) o stanie zdrowia uczestnika potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego;?
  h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
  i) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,/
  j) oświadczenia kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.);
  k) program działania Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie opracowany na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzony własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4);
  l) oświadczenie o zapoznaniu się treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie;
  m) oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
 2. Dodatkowe, preferowane:
  a) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności opisane w punkcie I. 2. a – c, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) powinny być oznaczone kolejnymi numerami.

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Ofertę kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie wraz z listem motywacyjnym oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 5 stycznia 2024 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie” w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa  Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I – etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie, drogą e-mailowa i telefoniczną.
 4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do dnia 29 lutego 2024 r.
 6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz program jego działania w oparciu o program działania przygotowany przez kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, o którym mowa w pkt III. 1. lit k – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie powoduje niepowołanie na to stanowisko.
 7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, pok. 101 lub 103, a także pod numerem tel. 17 743 32 90 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: kultura@podkarpackie.pl.
 8. Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 9. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd/Konkursy na stanowiska.
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.