Główny Urząd Statystyczny policzył centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice. Wyszło mu, że jest ich w całej Polsce prawie 4 tysiące.

Jak wynika z opracowań GUS według stanu na koniec 2021 r. działalność prowadziły 3944 centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice. W ciągu roku placówki zorganizowały 156,6 tys. imprez, w których wzięło udział 18,3 mln uczestników.

W 2021 r. podmioty kultury, w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, nadal funkcjonowały w warunkach czasowych ograniczeń. Obostrzenia w działalności podmiotów kultury miały różny zakres i formy, ale w porównaniu z rokiem wcześniejszym były mniej restrykcyjne.

Najwięcej centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic działało w województwie małopolskim (433), a najmniej w województwie lubuskim (77). Biorąc pod uwagę rodzaj jednostek, najliczniejszą grupę stanowiły ośrodki kultury (33,3% ogólnej liczby podmiotów), natomiast najmniej liczną kluby (7,2%). Większość placówek (61,6%) zlokalizowana była na wsi.

Centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku.

Przeważająca większość centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic należała do sektora publicznego – 93,5%. Samorząd gminny pełnił rolę dominującą i organizował działalność 90,4% ogółu instytucji publicznych.

Centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice zorganizowały łącznie 156,6 tys. imprez, w których uczestniczyło 18,3 mln osób. Najwięcej imprez (60,9 tys.) zorganizowały ośrodki kultury, a najmniej kluby (10,3 tys.). W porównaniu z 2020 r. zwiększyła się zarówno liczba zorganizowanych imprez, jak i liczba uczestników (odpowiednio o 29,5% i 36,7%).

Najliczniej organizowane były warsztaty (27,6% ogólnej liczby imprez). Przeciętnie w 1 imprezie uczestniczyło 117 osób, przy czym najliczniejsze pod tym względem były festiwale i przeglądy artystyczne – w 1 wydarzeniu uczestniczyło średnio 580 osób.

Działalność kulturalną za pośrednictwem Internetu prowadziło 36,2% centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic, które udostępniły 22,3 tys. imprez oraz 1,6 tys. kursów.

W końcu omawianego okresu w centrach kultury, domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach działalność prowadziło 21,9 tys. różnego rodzaju kół/klubów/sekcji, które skupiały 386,4 tys. członków. W formie kół/klubów/sekcji najwięcej zorganizowano zajęć plastycznych i technicznych (5,8 tys.). Najwięcej uczestników skupiły kluby seniora/Uniwersytety Trzeciego Wieku (90,5 tys. osób).

Podmioty przeprowadziły łącznie 4,9 tys. kursów. Status absolwenta kursu uzyskało 69,3 tys. osób (wzrost o 6,8% w porównaniu z 2020 r.). Najwięcej prowadzonych było kursów nauki gry na instrumentach (25,7% ogólnej liczby kursów) oraz kursów języków obcych (19,8%).

Struktura kół/klubów/sekcji i ich członków w centrach kultury, domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach według rodzajów kół/klubów/ sekcji w 2021 r.

Według stanu na koniec 2021 r. w centrach kultury, domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach działało 13,8 tys. grup artystycznych, wśród których najliczniejsze były grupy taneczne (3,5 tys.). Z ogólnej liczby 226,9 tys. członków grup artystycznych 63,2% stanowiły dzieci i młodzież szkolna. Co piątym członkiem grup artystycznych była osoba powyżej 60. roku życia.

 

Struktura grup artystycznych i ich członków w centrach kultury, domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach według rodzajów grup artystycznych w 2021 r.

Źródło danych GUS

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.