Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w dziale marketingu i impresariatu.

Kandydaci powinni mieć wyższe wykształcenie i doświadczenie na podobnym stanowisku. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała m. in. koordynacja i logistyka przedsięwzięć artystycznych, kontakty z artystami i instytucjami, prowadzenie działalności reklamowo-promocyjnej, współpraca z mediami oraz pozyskiwanie sponsorów.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu poniżej.

POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Specjalisty w Dziale marketingu i impresariatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • koordynacja i logistyka przedsięwzięć artystycznych, w tym organizacja prób, kontakty z artystami, solistami, dyrygentami, chórzystami i in., ich agencjami oraz firmami, instytucjami i organizacjami kultury w celu realizacji projektów artystycznych POSI,

  • sporządzanie umów dotyczących koncertów krajowych i zagranicznych oraz nadzorowanie ich przebiegu,

  • prowadzenie działalności reklamowo-promocyjnej oraz dokumentacyjnej z działalności artystycznej POSI, w tym sprawozdań oraz rozliczeń ZAIKS,

  • współpraca z mediami, w tym przekazywanie informacji i materiałów dotyczących działalności POSI,

  • pozyskiwanie sponsorów oraz współpraca z nimi,

  • opracowanie, tworzenie i udostępnianie planów pracy POSI,

  • organizacja przesłuchań do orkiestry oraz warsztatów, przygotowywanie projektów umów dla ekspertów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na VII piętrze budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Budynek jest wyposażony w windy.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze, prowadzenie rozmów telefonicznych, przemieszczanie się wewnątrz budynku.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat, umowa o pracę.

Wymagania niezbędne:
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
– wykształcenie wyższe,
– doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,
– komunikatywność, sumienność, systematyczność, odpowiedzialność,
– wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych,
– umiejętność pracy w zespole,
– odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– podpisane odręcznie: curriculum vitae oraz list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane i posiadane kwalifikacje,
– podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
– podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub przesłanie ich pocztą
w terminie do
31 sierpnia 2017 roku do godz. 12.00. na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 704
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – Specjalista w Dziale marketingu i impresariatu”

albo na adres mailowy: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły pod ww. adres do 31 sierpnia 2017 roku do godz. 12.00.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.