Tylko do jutra dyrektorzy instytucji kultury mają czas, żeby złożyć oświadczenia majątkowe. Zgodnie z przepisami dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, jako osoby zarządzające gminnymi osobami prawnymi, składają oświadczenia organowi wykonawczemu gminy, tj. wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi.

Wysokość wynagrodzenia, ale również majątek dyrektora instytucji kultury jest jawny. Zgodnie z art. 24h. Ustawy o samorządzie gminnym osoba zarządzająca gminną osobą prawną, a więc również instytucją kultury, obowiązana jest do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego oświadczeniem majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Oświadczenie majątkowe jest oświadczeniem wiedzy o posiadanych składnikach majątkowych, stąd też informacje wykazane w oświadczeniu powinny być podane rzetelnie, z dochowaniem maksymalnej staranności. To oznacza staranne ustalenie stanu majątkowego w jego całości, jaki z podaniem wartości poszczególnych składników, praw i zobowiązań. Błędem jest uogólnienie danych, zaokrąglanie kwot itp.

Wypełniając oświadczenie należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność jego wypełnienia w tym między innymi:

  • odniesienie się do majątku wspólnego lub odrębnego małżonków w zakresie danych wykazanych w oświadczeniu;
  • wskazanie kwoty dochodów z poszczególnych tytułów (ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, najem, prawa autorskie itp.);
  • podanie w części B miejsca położenia nieruchomości w prawidłowy sposób tj. odzwierciedlający położenie nieruchomości wskazanych w części A. II.;
  • podanie w jakiej kwocie, w związku z jakim zdarzeniem i w jakiej instytucji zaciągnięto zobowiązanie pieniężne oraz wysokość pozostała do spłaty na koniec roku, a nie na dzień złożenia oświadczenia;

Podanie powierzchni działki, na której został wybudowany dom lub udział w gruncie przynależnym do mieszkania oraz odrębne określenie wartości nieruchomości i działki. Wartość nieruchomości powinna być oparta na szacunku (w porównaniu) cen nieruchomości o podobnym standardzie, znajdującym się na tym samym obszarze lub wynikającym z innych wiarygodnych źródeł.

Zarówno oświadczenie majątkowe, jak i parafowaną kopię zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie do 30 kwietnia, z czego jeden egzemplarz zostanie przekazany urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania. Oświadczenia majątkowe należy także w ciągu 30 dni od powołania lub odwołania ze stanowiska.

Warto zwrócić uwagę, że od 2017 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia majątkowego ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017 r. poz. 2020)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.