Dyrektorze, dyrektorko instytucji kultury! Czy pamiętasz, że do końca kwietnia musisz złożyć oświadczenie majątkowe za 2022 rok? Sprawdź jak nie popełnić błędu!

Obowiązek ujawniania majątku i składania oświadczeń w tym zakresie przez osoby pełniące funkcje publiczne w samorządzie wynika z art.  24h Ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z przepisami radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  • zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
  • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
  • mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
  • zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Zgodnie z przepisami dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, jako osoby zarządzające gminnymi osobami prawnymi, składają oświadczenia organowi wykonawczemu gminy, tj. wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi. 

Zarówno oświadczenie majątkowe, jak i parafowaną kopię zeznania podatkowego PIT za 2022 rok należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz zostanie przekazany urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania. 

Oświadczenie majątkowe jest oświadczeniem wiedzy o posiadanych składnikach majątkowych, stąd też informacje wykazane w oświadczeniu powinny być podane rzetelnie, z dochowaniem maksymalnej staranności. To oznacza staranne ustalenie stanu majątkowego w jego całości, jaki z podaniem wartości poszczególnych składników, praw i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. Błędem jest uogólnienie danych, zaokrąglanie kwot itp.

Wypełniając oświadczenie należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność jego wypełnienia w tym między innymi:

  • odniesienie się do majątku wspólnego lub odrębnego małżonków w zakresie danych wykazanych w oświadczeniu;
  • wskazanie kwoty dochodów z poszczególnych tytułów (ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, najem, prawa autorskie itp.);
  • podanie w części B miejsca położenia nieruchomości w prawidłowy sposób tj. odzwierciedlający położenie nieruchomości wskazanych w części A.II.;
  • podanie w jakiej kwocie, w związku z jakim zdarzeniem i w jakiej instytucji zaciągnięto zobowiązanie pieniężne oraz wysokość pozostała do spłaty na koniec roku, a nie na dzień złożenia oświadczenia;
  • Podanie powierzchni działki, na której został wybudowany dom lub udział w gruncie przynależnym do mieszkania oraz odrębne określenie wartości nieruchomości i działki. Wartość nieruchomości powinna być oparta na szacunku (w porównaniu) cen nieruchomości o podobnym standardzie, znajdującym się na tym samym obszarze lub wynikającym z innych wiarygodnych źródeł.

Warto zwrócić uwagę, że od blisko 6 lat obowiązuje nowy wzór oświadczenia majątkowego. Jeśli chcesz sprawdzić czy masz aktualny wzór oświadczenia kliknij w link poniżej:

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017 r., poz. 2020)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.