Czy można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy okres pracy u poprzedniego pracodawcy, który udzielił pracownikowi bezpłatnego urlopu, aby ten mógł podjąć zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury?

Pracodawca udzielił pracownikowi bezpłatnego urlopu, aby pracownik mógł podjąć zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury na stanowisku dyrektora. Dyrektor zwrócił się o zaliczenie do pracowniczego stażu pracy okresu pracy u poprzedniego pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego. Czy okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego, należy zakwalifikować jako zakończony?

Z takim pytaniem zwrócił się w interpelacji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poseł Dariusz Stefaniuk. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Poseł zwrócił uwagę na wątpliwość, którą budzą przepisy ustawy oraz rozporządzenie MKiDN w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Jak stwierdził poseł podobnych problemów interpretacyjnych nie ma na gruncie przepisów regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę.

– Jeśli zdaniem Pana Ministra w niniejszej sytuacji nie ma podstaw do wliczenia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę również okresu pracy dyrektora u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego, wnoszę o podjęcie działań legislacyjnych celem zagwarantowania pracownikom instytucji kultury tożsamego uprawnienia, jakie posiadają pracownicy samorządowi. Wydaje się, że nie ma żadnych argumentów przemawiających za tym, aby stosować wobec pracowników instytucji kultury mniej korzystne zasady naliczania dodatku za wieloletnią pracę – zaapelował poseł Dariusz Stefaniuk.

Na interpelację w imieniu Ministra odpowiedział Wiceminister Jarosław Sellin. Jak stwierdził, przepis ustawy odwołuje się do „uprawnień pracowniczych” w ogólności, a nie do „poszczególnych uprawnień pracowniczych”. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy branżowe zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze, należą zarówno okresy poprzedniego zatrudnienia, jak i czas pracy u obecnego pracodawcy (tzw. ogólny staż pracy). Na przykład dla uprawnień pracowniczych do urlopu i jego wymiaru do okresu zatrudnienia przepisy Kodeksu nakazują wliczać okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy, a w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Jak wyjaśnił Wiceminister Jarosław Sellin powyższe zasady, wynikające z ustawy oraz Kodeksu Pracy, zostały uwzględnione również w przepisach rozporządzenia MKiDN w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. 

Warunkiem ustalenia prawa pracownika do dodatku za wieloletnią pracę jest udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia (tj. ogólnego stażu pracy obejmującego obecne i poprzednie zatrudnienie) w aktach osobowych pracownika. W zakresie poprzedniego zatrudnienia pracownik dostarcza świadectwo pracy uzyskane od pracodawcy. W zakresie obecnego zatrudnienia okres zatrudnienia stwierdza nowy pracodawca. Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do dodatku za wieloletnią pracę jest udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia przez pracownika. W tym przypadku chodzi o udokumentowanie m.in. okresu zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny powoduje bowiem zawieszenie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, ale stosunek pracy trwa nadal, stąd dotychczasowy pracodawca nie wystawia świadectwa pracy, a zatem pracownik może udokumentować okres zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy poprzez umowę o pracę lub ewidencję czasu pracy itp. 

– A zatem na pytanie o możliwość zaliczenia przez nowego pracodawcę do pracowniczego stażu pracy pracownika okresu pracy u dotychczasowego pracodawcy, który udzielił pracownikowi bezpłatnego urlopu, aby pracownik mógł podjąć zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury, należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Dla potrzeb ustalenia prawa do dodatku za wieloletnią pracę lub wyższej stawki dodatku nowy pracodawca zaliczy do okresu czasu pracy pracownika wszystkie okresy zatrudnienia, za które przysługiwało pracownikowi prawo do wynagrodzenia – podsumował Wiceminister Jarosław Sellin.

Pełna treść interpelacji oraz odpowiedzi na interpelację dostępna jest na stronach Sejmu RP – linki poniżej

Interpelacja w sprawie zaliczenia do pracowniczego stażu pracy okresu pracy u poprzedniego pracodawcy, który udzielił pracownikowi bezpłatnego urlopu, aby pracownik mógł podjąć zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury
Odpowiedź na interpelację

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.