Czy nowe wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 spowodują wysyp “zorganizowanych grup artystycznych” w domach, ośrodkach i centrach kultury?

Od soboty 20 marca 2021 r. w całym kraju obowiązują nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa sanitarnego w związku z pandemią COVID-19. W domach, ośrodkach i centrach kultury obowiązuje zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży. Instytucje mają możliwość prowadzenia zdalnych działań edukacyjnych oraz organizowania wydarzeń online. 

Ponadto zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu możliwe jest prowadzenie działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne.

Zarówno rozporządzenie, jak i żaden inny przepis nie definiują pojęcia “zorganizowanej grupy artystycznej”. Można więc przyjąć, że taką grupą może być każda grupa czy zespół, który prowadzi działalność artystyczną. Może więc to być zarówno profesjonalny zespół muzyczny, jak i amatorski chór czy grupa nieprofesjonalnych artystów plastyków, która spotyka się, żeby wspólnie malować.

Czy w związku z tym okaże się, że w domach, ośrodkach i centrach kultury nastąpi to wysyp zorganizowanych grup artystycznych? Nie można tego wykluczyć. Gdy rząd wprowadził ograniczenia w działalności obiektów sportowych i pozwolił ćwiczyć wyłącznie osobom przygotowującym się do zawodów sportowych, posiadającym licencje związków sportowych, okazało się, że związki sportowe zaczęły wydawać licencje na niemal masową skalę. Jednocześnie powstały nowe związki np. …przeciągania liny. 

Nie można więc wykluczyć, że w instytucjach kultury, jak grzyby po deszczu, zaczną zawiązywać się nowe grupy artystyczne. 

Jak założyć grupę artystyczną? Najprościej zebrać się i ogłosić powstanie grupy. Można nadać grupie nazwę, można nawet stworzyć manifest programowy. Jako zorganizowana grupa artystyczna będzie ona mogła prowadzić próby i ćwiczenia, które są niezbędne do do przygotowania wydarzeń artystycznych, np. koncertów albo wystaw online. 


Zasady działalności w obszarze kultury

1. Muzea i galerie sztuki

 • zakaz udostępniania zbiorów w zamkniętych pomieszczeniach oraz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności
 • możliwość udostępniania przestrzeni i zbiorów znajdujących się na wolnym powietrzu oraz organizowania wydarzeń online

Osoby wykonujące prace związane z konwojowaniem i opieką konserwatorską zbiorów muzealnych oraz ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w ramach projektów finansowanych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest ten minister, są zwolnione z obowiązku odbywania kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy RP.

2. Teatry, opery, filharmonie

 • zawieszenie wszystkich wydarzeń z udziałem publiczności
 • możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne
 • możliwość organizowania wydarzeń online

3. Kina

 • zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z udziałem publiczności w kinach i na otwartej przestrzeni
 • możliwość prowadzenia działań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (projekcje online)

4. Domy i ośrodki kultury

 • zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży
 • możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne

5. Biblioteki

 • możliwość udostępniania zbiorów pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.

6. Plany filmowe

 • możliwość prowadzenia działań w zakresie produkcji filmowej z zachowaniem wymogów sanitarnych,
 • możliwość korzystania z usług hotelowych przez członków ekipy filmowej wykonujących czynności lub świadczących usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego udział w produkcji, wystawionego przez producenta filmu lub utworu audiowizualnego wraz z opinią Dyrektora PISF, potwierdzającą profesjonalny charakter produkcji oraz określającą realność i liczbę dni zdjęciowych, a także czas przygotowania planu zdjęciowego

7. Szkoły artystyczne

 • możliwość organizowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności
 • osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności oraz pozostałe osoby uczestniczące ww. egzaminach są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki pod warunkiem zachowania odległości 1,5 m między poszczególnymi osobami
 • osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, a także ich opiekunowie oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu ww. egzaminów mogą korzystać z usług hotelowych pod warunkiem przedstawienia dokumentu wystawionego przez dyrektora szkoły artystycznej

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.