Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór kandydatów na ekspertów, którzy będą oceniać wnioski dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało zapraszenie do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) w kryteriach oceny formalnej, merytorycznej I i II stopnia przyjętych przez Komitet Monitorujący POIiŚ.

Kandydaci ekspertów muszą:

 • posiadać tytuł inżynierski lub wykształcenie wyższe magisterskie;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadać wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej osią VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;
 • posiadać wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 • nie być pracownikiem komórek organizacyjnych, pełniących funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oprócz tego kandydaci na ekspertów muszą mieć minimum 5-letnie doświadczenie w jednym z następujących obszarów:

 • stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub kontrolą/audytem procedur/regulacji wewnętrznych w tym zakresie;
 • dotyczące projektów inwestycyjnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 • związane z badaniem racjonalnego gospodarowania zasobami, ograniczenia presji na środowisko, uwzględnienia efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
 • pomoc publiczna lub przygotowanie analiz w zakresie wystąpienia pomocy publicznej;
 • sporządzanie lub weryfikowanie audytów energetycznych;
  przygotowywanie lub ocena analiz finansowo-ekonomicznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 stycznia. Szczegółowe informacje dostępne są stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.