Dziś Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabory do czterech programów dotacyjnych, których jest operatorem.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.

Nabór dotyczy wyłonienia regionalnych operatorów programu. O pełnienie funkcji operatora oraz dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się wyłącznie samorządowe instytucje kultury.

Budżet programu wynosi 2 mln zł rocznie. Minimalna wysokość dotacji to 100 tys. zł rocznie (łącznie 300 tys. zł) a maksymalna 150 tys. zł rocznie (łącznie 450 tys. zł). Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku.

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury, a także biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Budżet program wynosi 1,5 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 r.

Kultura – Interwencje 2019

Celem programu Kultura – Interwencje 2019 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie są: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie takich działań jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Budżet programu wynosi 10 mln zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 5 tys. zł a maksymalna 150 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 r.

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019

Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 ma kształtować twórcze, odpowiedzialne i świadome postawy wobec języka polskiego, budować kompetencji językowych, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Uprawnione do składania wniosków w programie są: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań takich, jak:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
  • projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne;
  • tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Budżet programu wynosi 1 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł a maksymalna 75 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Fot. Paweł Kamiński

Komentarze