Dziś mija termin złożenia wniosków do czterech programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury. Jak tylko odpoczniecie po ich wysłaniu, możecie siadać do kolejnych wniosków.

/żeby uzyskać szczegółowe informacje kliknij w śródtytuł/

EtnoPolska 2019

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do programu EtnoPolska 2019. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wnioski w programie EtnoPolska mogą składać: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

  • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, spektakle teatralne;
  • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych oraz w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych, takie jak warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej;
  • działania interdyscyplinarne łączące działania opisane w pkt 1 i 2.
  • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł a maksymalna 150 tys. zł. Minimalny wkład własny wynosi 5 proc. budżetu zadania. Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2019 roku.

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Jeśli masz partnera na Ukrainie, możesz złożyć wniosek do programy Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. W ramach programu można otrzymać dofinansowywane pobytu grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Wnioski w programie mogą składać: samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. W ramach programu można sfinansować: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, kieszonkowe dla uczestników ze strony ukraińskiej, honorarium tłumacza, koszty transportu grupy ukraińskiej do Polski i na Ukrainę.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2019 r.

Teatr Polska

Trwa również nabór do programu Teatr Polska. W jego ramach teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, a które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia.

Kwalifikacje do programu odbywają się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu spektaklu i uzyskaniu rekomendacji Komisji Artystycznej Programu. W drugim etapie przeprowadzana jest ocena przez Komitet Organizacyjny nadesłanych projektów objazdów spektakli zarekomendowanych na podstawie ich wiarygodności organizacyjnej i finansowej.

W ramach programu można sfinansować wynagrodzenia pracowników artystycznych, technicznych i administracyjnych zaangażowanych w realizację objazdu oraz koszty działań edukacyjnych oraz koszty promocji objazdu. Nabór trwa do 10 kwietnia 2019 r.

Generacja 5.0

Jeśli działasz na rzecz seniorów możesz złożyć wniosek w programie Generacja 5.0 Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach programu można sfinansować:

  • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do uczestników projektu;
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu;
  • organizację wydarzeń kulturalnych (częściowo);
  • koordynację projektu (częściowo);
  • ewentualne porady specjalistyczne.

Wnioski do programu mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki publiczne oraz gminy. Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 tys. zł. Nabór trwa 28 kwietnia 2019 r.