Rekrutacja uczestników projektu „Aktywność sposobem na zmianę”

Rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu pn. „Aktywność sposobem na zmianę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza online i oczekiwanie na kontakt w celu weryfikacji spełnienia warunków i kryteriów udziału w projekcie.

Formularz online: https://forms.office.com/r/qxJZUeS1MZ

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Ankieta potrzeb osób z niepełnosprawnością

Umowa uczestnictwa w projekcie


INFORMACJE O PROJEKCIE “AKTYWNOŚĆ SPOSOBEM NA ZMIANĘ”

Okres realizacji projektu: od 01.04.2022 do 31.05.2023

Wartość projektu: 1 186 935,84 zł

Dofinansowanie UE: 1 008 895,46 zł

Projekt realizowany na terenie województwa dolnośląskiego

Lider projektu: Fundacja MenedżerKultury.pl

Partner projektu: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Celem projektu jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 60 os. w wieku 18l i więcej (33K, 27M), niepracujących (os.bezrobotne-21K, 9M, os. bierne zawodowo-21K,9M.), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w województwie dolnośląskim poprzez zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów. 

Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańcy województwa dolnośląskiego, w wieku 18 lat i więcej, pozostające bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i bierne zawodowo).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Wsparcie odbywać się będzie na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) uwzględniającej diagnozę sytuacji problemowej, potrzeby, oczekiwania, zasoby i predyspozycje każdego z UP.

Formy wsparcia w projekcie:

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu.
 2. Warsztaty oraz konsultacje indywidualne z zakresu kompetencji społecznych.
 3. Animacja społeczno-kulturalna obejmująca: działania animacyjne prowadzone przez animatorów w środowiskach UP, warsztaty artystyczne, organizacja przez każdą grupę jednego wydarzenia społecznościowego.
 4. Poradnictwo zawodowe
 5. Szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji.
 6. Staże zawodowe.
 7. Pośrednictwo pracy
 8. Wsparcie dodatkowe, obejmujące:
 • ubezpieczenie NNW dla każdego Uczestnika Projektu,
 • refundacja kosztów dojazdu dla 50% Uczestników Projektu w oparciu o analizę potrzeb i oczekiwań,
 • stypendium szkoleniowe dla Uczestników biorących udział w szkoleniach zawodowych,
 • stypendium stażowe dla Uczestników biorących udział w stażach,
 • catering podczas wsparcia grupowego (warsztaty kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.