Znamy treść projektu nowelizacji Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierował do konsultacji. Najwięcej proponowanych zmian dotyczy konkursów na dyrektorów instytucji kultury.

Dziś, tj. 5 lutego 20178 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski skierował do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Projektowane zmiany dotyczą mają dotyczyć trzech obszarów:

  1. przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury;
  2. przekształcania w państwowe instytucje kultury instytutów badawczych o profilu humanistycznym, dla których organem nadzorującym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (zmiana dotyczyć będzie Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie).
  3. udzielania dotacji na zadania objęte mecenatem państwa oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W zakresie przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury projektowana ustawa przewiduje następujące zmiany:

  1. dodanie przepisu obligującego organizatora do upublicznienia programu dyrektora instytucji kultury, po powołaniu go na stanowisko;
  2. dodanie przepisu określającego przesłanki wyłączenia z udziału w pracach komisji konkursowej ze względu na naruszenia zasady bezstronności i konfliktu interesów członków komisji; dotychczas ta regulacja zawarta była w akcie wykonawczym, co należy uznać za niewłaściwy poziom z punktu widzenia wymogów systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego;
  3. wprowadzenie ograniczenia zakresu podmiotowego regulacji dotyczących sformalizowanych procedur wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury do tych, dla których konkurs jest obligatoryjny (samorządowe instytucje kultury o szczególnym znaczeniu, których wykaz określa Minister w drodze rozporządzenia),
  4. dodanie przepisu, na podstawie którego można uznać konkurs za nierozstrzygnięty, w razie stwierdzenia przez komisję konkursową, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub że żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia wymagań stawianych dyrektorowi instytucji, której konkurs dotyczy;
  5. nałożenie na organizatora obowiązku przedstawienia kandydatowi wyłonionemu przez komisję konkursową warunków powołania na stanowisko dyrektora instytucji kultury;
  6. rozszerzenie i doprecyzowanie upoważnienia do wydania rozporządzenia w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Według autorów projektu zmiany te jednoznacznie określą obowiązki organizatora wobec kandydata wyłonionego przez komisję konkursową oraz usprawnią działanie komisji konkursowej.

Oprócz tego projekt zmiany w ustawie przewiduje rozszerzenie i doprecyzowanie upoważnienia ustawowego dotyczące udzielania dotacji na zadania objęte mecenatem państwa przez wskazanie, że akt wykonawczy określi: warunki, tryb i sposób udzielania, rozliczania i przekazywania dotacji oraz dofinansowania, elementy wniosku, a także uzupełnienie przepisu upoważniającego o wytyczne wskazujące m. in. na obowiązek przeznaczania środków budżetowych w zgodzie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Po wprowadzeniu zmian ustawa doprecyzuje obowiązujące regulacje tak, aby w sposób jednoznaczny wynikała z nich możliwość udzielania dofinansowania na działalność z zakresu opieki nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju, a także wprowadzi możliwość udzielania dofinasowań bezpośrednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Będą one udzielane w ramach środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Trzeci obszar zmian to wprowadzenie przepisów proceduralnych dotyczących przekształcania instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, które realizują cele działalności kulturalnej a ich działalność może być kontynuowana bez konieczności prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych, przy założeniu trybu wniosku pochodzącego od organu instytutu, przekształcenia z zachowaniem sukcesji generalnej co do zobowiązań i mienia oraz przejścia pracowników na zasadzie przejęcia zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Projekt przewiduje, że każda z przekształconych na mocy ustawy instytucji kultury otrzymywała roczną dotację podmiotową w wysokości ok. 700 tys. zł. rocznie. Będzie ona udzielana w ramach środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Poniżej dostępna jest pełna treść  projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz uzasadnienia zmian.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Uzasadnienie projektu

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.