Rada Gminy postawiła przemianować Gminny Ośrodek Kultury na Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji i wpisać do statutu instytucji zadania z zakresu sportu i rekreacji. Sprawa zakończyła się w sądzie administracyjnym.

Rada Gminy Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie) podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Tolko” na „Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce” i nadania jej nowego statutu. W statucie pojawiły się zapisy dotyczące prowadzenia przez instytucję działalności sportowej i rekreacyjnej. Z tego powodu uchwałę zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie Wojewoda Warmińsko- Mazurski.

Jak wskazał Wojewoda z tytułu uchwały wynikało, że miała ona na celu zmianę nazwy instytucji kultury, podczas gdy w rzeczywistości jej treść, wraz z załącznikiem, stanowiła o przekazaniu osobie prawnej, jaką jest instytucja kultury wykonywania innego rodzaju zadań własnych – zadań z zakresu sportu, finansowanych na odmiennych zasadach. Według organu nadzoru Rada Gminy, bez podstawy prawnej, połączyła przedmiot działania Gminnego Ośrodka Kultury z zadaniami z zakresu sportu, a takie rozwiązanie narusza przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Finansowanie przez gminę zadań z zakresu sportu, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, może być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe w ramach dotacji określanej na ten cel w uchwale budżetowej. Zakłady takie są jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej. Z kolei ustawa o sporcie stanowi, że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć (może także wspierać kulturę fizyczną na podstawie przepisów odrębnych). W związku z tym, finansowanie przez gminę zadań z zakresu sportu może się odbywać bezpośrednio z budżetu gminy, w tym za pośrednictwem gminnego zakładu budżetowego, może być też realizowane w formie dotacji udzielanej innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, którym zostaną powierzone zadania w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z tego względu, finansowanie instytucji kultury jako odrębnych podmiotów odbywa się na innych zasadach niż zadania z zakresu sportu. Tym samym, realizowanie w ramach jednego podmiotu wspólnie wyżej wymienionych zadań jest niedopuszczalne. Narusza to bowiem przepisy uregulowane w ustawie o finansach publicznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z 20 sierpnia 2020 r. uznał argumenty Wojewody za zasadne i unieważnił część zapisów uchwały.

Przypomnijmy, że w kilka lat temu z analogicznych powodów unieważniono statut jednej z instytucji w woj. świętokrzyskim.

Orzeczenie nieprawomocne

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.