Na Podlasiu samorządy omijają prawo łącząc działalność instytucji kultury ze sportem i rekreacją, a do tego przekraczają swoje kompetencje określając strukturę organizacyjną instytucji. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski nie widzi problemu.

Rada Gminy Narewka powiecie hajnowskim w ostatnich dniach 2022 r. zmieniła statut Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce. Rada zmieniła brzmienie jednego z paragrafów, który określał obiekty wchodzące w skład Gminnego Ośrodka Kultury. Dotychczas były to: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce oraz świetlice z terenu gminy Narewka.

W wyniku zmiany statutu listę obiektów poszerzono o: Centrum Sportu i Edukacji w Narewce, Stanicę Kajakową i Bazę Turystyczną w Narewce oraz Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny i Kulturalny w Starym Dworze. Zmiana de facto oznacza poszerzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury o zadania z zakresu sportu i rekreacji. Tymczasem, jak wynika z wyroków sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, przekazywanie instytucjom kultury zadań z zakresu sportu jest nielegalne. 

To niedopuszczalne

Potwierdza to m. in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 2020 r., który badał uchwałę Rady Gminy Bartoszyce, która połączyła przedmiot działania gminnego ośrodka kultury z zadaniami z zakresu sportu. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, następnie sąd uznali, że takie rozwiązanie narusza przepisy Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jak potwierdził sąd, finansowanie instytucji kultury jako odrębnych podmiotów odbywa się na innych zasadach niż zadania z zakresu sportu. Tym samym, realizowanie w ramach jednego podmiotu wspólnie zadań z zakresu sportu jest niedopuszczalne, bo narusza przepisy uregulowane w Ustawie o finansach publicznych. Analogiczne stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2012 r. (sygn. akt. II OSK 957/12). Podobne rozstrzygnięcie wydał w 2015 r. także Wojewoda Świętokrzyski.

Radna interweniuje

To oznacza, że poszerzanie zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce o działania zakresu sportu i rekreacji również może być na bakier z prawem. Świadoma tego radna gminy Narewka Wioletta Bondaruk wystąpiła do Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego o przeanalizowanie w ramach kontroli nadzorczej uchwały w sprawie uchwalenia statutu GOK w Narewce. Wioletta Bondaruk poddała wątpliwości modyfikacje zakresu działalności instytucji kultury poprzez wprowadzenie do statutu zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz promocji turystyki i rekreacji w kontekście przepisów Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jak i Ustawy o finansach publicznych.

Wojewoda nie widzi podstaw

Wojewoda Podlaski w piśmie z 25 stycznia 2023 r. podpisanym przez Zofię Silwonik, dyrektorkę Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku poinformował radną, że w jego ocenie uchwała nie narusza przepisów Ustawy o organizowaniu prowadzenie działalności kulturalnej, a jednocześnie jest zbieżna z wcześniejszą uchwałą Rady Gminy Narewka w sprawie uchwalenia statutu GOK (podjętą w 2021 r.). Jak podsumowuje Zofia Silwonik, Wojewoda jako organ nadzoru nie znalazł podstaw do podjęcia ustawowych działań nadzorczych w sprawie statutu GOK w Narewce.

Stanowisko wojewody jest co najmniej zaskakujące i niespójne zarówno z orzecznictwem sądów administracyjnych, jak i rozstrzygnięciami innych wojewodów. To nie pierwszy przykład sytuacji, w której w różnych województwach organy nadzoru interpretują przepisy w różny sposób. To zdumiewające, że w państwie prawa, reprezentanci rządu w terenie, którymi są wojewodowie, mogą w tak swobodny sposób stosować przepisy.

Organizator nie został upoważniony

Problem w tym, że w mojej ocenie, obie uchwały Rady Gminy w Narewce powinny być uchylone o to nie tylko powodu niezgodnego z prawem poszerzania zadań instytucji kultury. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny. Regulamin ten nadaje dyrektor instytucji kultury, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Jakiekolwiek zapisy w statucie instytucji kultury dotyczące wewnętrznej organizacji instytucji stanowią naruszenie kompetencji dyrektora i jako takie również są nielegalne. Znanych jest co najmniej kilka przypadków uchyleń statutów instytucji kultury właśnie z tego powodu. Stało się tak m.in. w 2015 r. przypadku uchwały rady jednego z miast w województwie warmińsko-mazurskim. Innym przykładem podobnej sytuacji jest uchylenie w 2016 r. uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Regionalny Instytut Kultury (obecnie Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego). W dokumencie znalazł się zapis mówiący o tym, że zadania Instytutu w zakresie upowszechniania, promocji i ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa Śląskiego wykonuje Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego będące wyspecjalizowaną jednostką wewnętrzną Instytutu. Wojewoda Śląski zakwestionował go i unieważnił, stwierdzając, że wykracza on poza delegację ustawową określoną w art. 13 ust. 2 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Według organu nadzoru katalog spraw podlegających unormowaniu w statucie jest bowiem zamknięty a z treści ustawy nie wynika, aby organizator został upoważniony do stanowienia w statucie regulacji dotyczących wewnętrznych jednostek (struktury organizacyjnej) instytucji kultury. Według wojewody regulacje dotyczące Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego jako jednostki wewnętrznej Instytutu stanowiły organizację wewnętrzną instytucji kultury i powinny zostać uregulowane w regulaminie organizacyjnym instytucji, nie zaś w statucie.

Tymczasem Rada Gminy Narewka dwukrotnie podejmuje uchwały wprowadzające do statutu zapisy dot. jednostek wewnętrznych i Wojewoda Podlaski nie widzi w tym problemu. Panie Wojewodo czy Województwo Podlaskie ma inny system prawny niż pozostała część Polski?

Więcej na temat statutów instytucji kultury znajdziesz w książce “Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

One thought on “Czy na Podlasiu działa nadzór nad samorządami?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.