p. o. dyrektora instytucji kultury

Kształtowanie struktury organizacyjnej instytucji kultury jest wyłączną kompetencją dyrektora i organizator nie może jej ograniczać, na przykład zapisami w statucie instytucji. Jednak od tej zasady jest jeden wyjątek.

Zgodnie z art. 13. ust. 2. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny. Regulamin ten nadaje dyrektor instytucji kultury, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. Dyrektor nie ma też obowiązku konsultowania zmian w regulaminie także z jakimikolwiek innymi podmiotami niż wskazane w ustawie, np. komisjami rady gminy.

Sprawa się komplikuje, gdy w skład instytucji wchodzi biblioteka. Działalność bibliotek reguluje bowiem nie tylko Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ale również Ustawa o bibliotekach. Dotyczy to zarówno samodzielnych bibliotek, jak i takich, które wchodzą w skład innych instytucji kultury.

Tymczasem zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o bibliotekach statut biblioteki musi określać m. in. organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów. Brak takich regulacji w statucie skutkować będzie nieważnością uchwały. Stało się tak w przypadku statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gminie Oława na Dolnym Śląsku.

Wojewoda Dolnośląski unieważnił uchwałę w sprawie nadania statutu stwierdzając, że w odniesieniu do statutu biblioteki, nie znajdzie zastosowania przepis art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zgodnie z którym organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji. Według Wojewody ustawa o bibliotekach pozwala bowiem na korzystanie z przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ale jedynie w zakresie nieuregulowanym ustawą o bibliotekach.

– Stąd też, w przypadku bibliotek (odmiennie aniżeli w przypadku innych instytucji kultury), kwestie dotyczące organizacji wewnętrznej biblioteki, nie stanowią materii regulaminowej lecz materię statutową i winny być uregulowane w uchwale właściwej rady – czytamy w uzasadnieniu Rozstrzygnięcia Nadzorczego.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.